Level 66 Level 68
Level 67

Đạt Thoả Thuận Tốt


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nàjiàn yīfu duōshǎo qián?
mảnh quần áo kia bao nhiêu tiền?
liǎng bǎi kuài
hai trăm tệ
miǎnfèi!
miễn phí!
nàgè shūdiàn zài dǎzhé
hiệu sách ấy đang giảm giá
yǒuqián
có tiền
fēicháng
phi thường
tā fēicháng yǒuqián
cô ấy rất giàu có
qióng
nghèo
tā hěn qióng
anh ấy rất nghèo
dǎ gè zhé ba
cho giảm giá đi