Level 8 Level 10
Level 9

Mua Sắm


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yíhuì'r
một tí; một khoảnh khắc
děng
đợi
děng yíhuì'r
đợi một tí
kànqǐlái...
có vẻ như; nhìn như là
búcuò
không tệ
shì
thử
wó xiǎng shìshi
tôi muốn thử
shìyījiān
phòng thử quần áo
suíbiàn kànkan
chỉ xem thôi
ràng
để; cho (ai làm gì đó); bắt (ai làm gì đó)
ràng wǒ kànkan
cho tôi xem nào
ràng wǒ xiǎngxiang
để tôi nghĩ
guì
đắt
piányi
rẻ
gèng guì
đắt hơn
gèng piányi
rẻ hơn
jīhū
hầu hết; gần hết