Level 2
Level 1

Tiếp Xăng Từ Vựng: Trái Đất


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bắc
nam
đông; đồng
tây
아메리카
châu Mỹ
북아메리카
Bắc Mỹ
남아메리카
Nam Mỹ
유럽
châu Âu
아프리카
châu Phi
아시아
châu Á
오스트레일리아 대륙
lục địa Úc
유럽 사람
người châu Âu
아프리카 사람
người châu Phi
아시아 사람
người châu Á
오스트레일리아 사람
người Úc
남극 대륙
Nam Cực