Level 18 Level 20
Level 19

Thể Thao: Ở Trận Đấu


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
이용 가능한 화장실이 없어요
không có nhà vệ sinh nào dùng được
유감스럽게도 이용 가능한 좌석이 없었어요
không may là không có ghế nào trống
이 멍청아!
đồ đần độn!
우리는 전반전에 전혀 득점을 올리지 못했어요
chúng tôi không ghi được điểm nào trong hiệp đầu
우리는 중간 휴식시간 때 치맥을 사야 해요?
chúng ta có nên mua gà rán và bia lúc nghỉ giữa giờ không?
나는 라디오를 통해 결과를 들었어요
tôi nghe kết quả qua đài radio
그들은 지금 육 점이나 앞서고 있어요
họ bây giờ dẫn trước sáu điểm
그녀가 더 잘했기 때문에 이겼어요
cô ấy giỏi hơn nên cô ấy thắng