Level 19 Level 21
Level 20

Của Tôi và Của Bạn


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
누구의
của ai
내 것
của tôi
당신의 것
của bạn
우리 엄마의 것
của mẹ chúng tôi
이것들
những thứ này
그것들
những thứ kia
이 베개는 누구의 것이에요?
cái gối này của ai?
이것들은 내 것이에요
những thứ này là của tôi
그것들은 그녀의 것이에요?
những thứ kia có phải của cô ấy không?
그 보라색은 당신의 것이에요
cái màu tím là của bạn
이 꽃들은 우리 엄마를 위한 것이에요
những bông hoa này là cho mẹ chúng tôi
이곳은 이제 민준의 집이에요
chỗ này bây giờ là nhà của Minjun
이 귀고리는 내 부인의 것이에요
những bông hoa tai này là của vợ tôi
내 아들은 다른 비디오 게임은 필요하지 않아요
con trai tôi không cần trò chơi điện tử khác