Level 3 Level 5
Level 4

Cụm Từ: Gây Ấn Tượng!


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
한 번
một lần
두 번
đôi
해보다
thử
한 번 해보자
hãy thử một lần
확실한
chắc chắn
당신 확실해요?
bạn có chắc chắn không?
이것이 내 마지막 제안이에요
đây là giá cuối cùng của tôi
그렇게 합시다!
ô kê, làm vậy đi!
단계
bước; giai đoạn
다음 단계는 뭐예요?
bước tiếp theo là gì?
간단하다
đơn giản
그것은 그렇게 간단하지 않아요
việc đó không phải là đơn giản
의견
ý kiến; quan điểm
당신의 의견은 뭐예요?
quan điểm ​​của bạn là gì?