Level 9 Level 11
Level 10

Nhà Cầm Quyền


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
당국
nhà cầm quyền
안전
an toàn
안전벨트
đai an toàn
수사
điều tra (tội phạm)
인플레이션
sự lạm phát
준비하다
chuẩn bị
고용하다
thuê
해결하다
giải quyết
향상하다
cải thiện
창조하다
tạo ra
야기하다
gây ra
키우다
nuôi
잔혹하다
ác độc
극심하다
cực kì nghiêm trọng; tột độ
재미를 위해
cho vui
말도 안 된다
kì cục; không có từ diễn tả
최근에
mới đây
충분히
đủ
~에 의해
bởi; tuỳ thuộc vào ...
사건은 경찰에 의해 해결되었어요
vụ việc đã được giải quyết bởi cảnh sát
병원은 당국에 의해 만들어졌어요
bệnh viện đã được xây dựng bởi các nhà cầm quyền