Level 11 Level 13
Level 12

Cộng Đồng Địa Phương


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
사회
xã hội
지역
khu vực; vùng
지역 사회
cộng đồng khu vực; cộng đồng địa phương
사회보장
an sinh xã hội
대민 업무
dịch vụ công dân
요금
giá; phí
예산
ngân sách
소유자
chủ sở hữu
재산
bất động sản
재산 소유자
chủ sở hữu bất động sản
조합
liên hiệp
개혁
cải cách
이점
lợi ích
단점
nhược điểm
교통수단
giao thông vận tải
재정
tài chính
공장
nhà máy
근로자
công nhân
파업하다
đình công
허락하다
cho phép
허락되다
được phép