Level 1 Level 3
Level 2

Báo Cáo một Vấn Đề


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
부서
sở; bộ
다이아몬드
kim cương
상자
hộp
증정하다
giới thiệu; trình bày
보고하다
báo cáo; lập biên bản
대표하다
đại diện
담겨 있다
chứa
문제를 보고했던 그 남자 ~
... người đàn ông đã báo cáo vấn đề
영화관에서 일했던 그 소녀 ~
... cô gái đã làm việc trong rạp phim
다이아몬드가 담겨 있던 그 상자 ~
... cái hộp từng chứa kim cương
내가 오늘 아침에 썼던 그 편지 ~
... bức thư tôi đã viết sáng nay
누나가 정부에서 일했던 그 남자 ~
... người đàn ông có chị làm việc cho chính phủ