Level 2 Level 4
Level 3

Bạn Vừa Nói Gì?


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
산업
công nghiệp
서비스
dịch vụ
잔액
tín dụng; số dư
흔들다
lắc
악수하다
bắt tay
머리를 흔들다
lắc đầu
끄덕이다
gật đầu
남아있다
còn lại; còn thừa
남아있지 않다
không còn lại gì
보호하다
bảo vệ
받아들이다
chấp nhận
언급하다
tham khảo; nhắc đến
결정
quyết định (danh từ)
결정하다
quyết định (động từ)
나타내다
thể hiện; biểu lộ; chỉ ra
주장하다
khẳng định
요구하다
yêu cầu
단지
chỉ
내 폰에 잔액이 남아있지 않다고 말했잖아요
tôi đã nói là điện thoại của tôi không còn tiền nữa
그들은 단지 아이들을 보호하고 있었다고 주장해요
họ đã khẳng định rằng họ chỉ bảo vệ con cái của họ
그들은 부모가 될 것이라고 말했어요
họ đã nói rằng họ sẽ trở thành bố mẹ
그는 매장이 정오에 닫혀있었다고 말했어요
anh ấy đã nói là cửa hàng buổi trưa đóng cửa
증거는 당신이 유죄임을 나타내요
chứng cứ chỉ ra rằng bạn có tội