Level 7 Level 9
Level 8

... Phải Không?


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
이유
lý do
원인
nguyên nhân
~인 것 같다
có vẻ là ...
방해
vật cản trở; chướng ngại vật
방해가 되다
cản trở; trở thành chướng ngại vật
그렇죠?
đúng không?
그는 별로 영리하지 않아요, 그렇죠?
anh ấy không thông minh lắm, đúng không?
그는 항상 방해가 돼요, 그렇죠?
anh ấy luôn cản trở, đúng không?
치료는 효과가 있는 것 같지 않아요, 그렇죠??
điều trị có vẻ như không có hiệu quả, đúng không?
그는 현명한 정치가처럼 보여요, 그렇죠?
anh ấy có vẻ như là một chính trị gia khôn khéo, đúng không?