Level 17 Level 19
Level 18

Retail Therapy


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kasa
umbrella
baggu
bag
saifu
wallet
oshikko o shimasu
to pee
watashi wa...naku te wa ike masen
I have to ... ; I must ...
atarashii desu
is new
furui desu
is old (things)
shimatte imasu
being closed
aite imasu
being open
Shō san wa atarashii shatsu ga hoshii desu ka?
does Mr. Sho want a new shirt?
Riho san wa aoi zubon ga hoshii desu ka?
does Ms. Riho want blue trousers?
watashi wa midori no sukāto ga hoshii desu
I want a green skirt
Suzuki san wa nani o kai tai desu ka?
what does Mr. Suzuki want to buy?
watashi wa fuku o kai tai desu
I want to buy some clothes
ginkō wa aite imasu
the bank is open
watashi wa kasa o kawa naku te wa ike masen
I have to buy an umbrella
watashi wa oshikko o shinakutewa ikemasen
I have to pee