Level 2 Level 4
Level 3

Handy Phrases


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
moshimoshi
hello (on the phone)
hitsuyō
need
tasuke
help
watashi wa tasuke ga hitsuyō desu
I need help
nihon go
Japanese (language)
iimasu
to say
...wa nihon go de nani to iimasu ka?
how do you say ... in Japanese?
shitte imasu
to be knowing
shiri masen
to not know
watashi wa shiri masen
I don't know
aimasu
to meet; to match
hajime mashite
nice to meet you
sugoi!
great! (casual)
dōzo
here you go
dōitashimashite
you're welcome
kōun
luck
inorimasu
to pray
kōun o inorimasu!
good luck!