Level 23 Level 25
Level 24

第四课 Dialogos (Lectura)


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ni3 yao4 diar3 shen2 me
你要点儿什么
ping2 guo3 duo1 shao3 qian2 yi2 jin4
苹果多少钱一斤
liang2 kuai4 yi2 jin4
两块一斤
xiang1 jiao1 ne
香蕉呢
si4 kuai4
四块
wo3 yao4 liang2 jin4 ping2 guo3
我要两斤苹果
wo3 yao4 liang2 jin4 xiang1 jiao1
我要两斤香蕉
yi4 gong1 duo1 shao3 qian2
一共多少钱
yi4 gong1 shi2 er2 kuai4
一共十二块
xian1 sheng1, nin2 chi1 diar3 shen2 me
先生,您吃点儿什么
you3 jiao4 zi ma
有饺子吗
you3, yao4 duo1 shao3
有,要多少
ban4 jin4
半斤
hai2 yao4 diar3 bie2 de ma
还要点儿别的吗
lai2 yi4 ping2 pi2 jiu3
来一瓶啤酒
nin2 shao1 deng3
您稍等
ni3 yao4 shen2 me
你要什么
hai2 yao4 bie2 de ma
还要别的吗
qing3 shao1 deng3
请稍等
ni3 yao4 diar3 shen2 me
你要点儿什么
ta1 yao4 shen2 me
他要什么
ni2 ma1 ma yao4 shen2 me
你妈妈要什么
ping2 guo3 duo1 shao3 qian2 yi1 jin4
苹果多少钱一斤
xiang1 jiao1 duo1 shao3 qian2 yi2 jin4
香蕉多少钱一斤
ping2 guo3 xiang1 jiao1 yi4 gong1 duo1 shao3 qian2
苹果香蕉一共多少钱
nin2 chi1 diar3 shen2 me
您吃点儿什么
ta1 chi1 diar3 shen2 me
他吃点儿什么
ta1 chi1 jiao4 zi ma
他吃饺子吗
nin2 yao4 duo1 shao3 jiao4 zi
您要多少饺子
xian1 sheng1, yao4 pi2 jiu3 ma
先生,要啤酒吗
jiao4 zi, pi2 jiu3 yi4 gong1 duo1 shao3 qian2
饺子,啤酒一共多少钱