Level 2 Level 4
Level 3

第一课 Pronunciación


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hǎo
nín
nǐ hǎo
你好
nín hǎo
您好
jiàn
zài jiàn
再见
míng tiān
明天
míng tiān jiàn
明天见
shì
guó
rén
jiào
shén me
什么
míng zi
名字
huān yíng
欢迎
xiè xie
谢谢
zhì lì
智利
xī bān yá
西班牙
Mǎ dīng
马丁
Mǎ lì yà
玛利亚