Level 5 Level 7
Level 6

第一课 Dialogos (Lectura)


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nǐ shì nǎ guó rén ?
你是哪国人?
wǒ shì zhì lì rén
我是智利人
wǒ shì xī bān yá rén
我是西班牙人
nǐ jiào shén me míng zi ?
你叫什么名字?
wǒ jiào Mǎ dīng
我叫马丁
wǒ jiào Mǎ lì yà
我叫玛利亚
huān yíng nǐ
欢迎你