Level 9 Level 11
Level 10

różne 10


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Metresa
kochanka i utrzymanka, zwłaszcza króla lub magnata
Autochton
1. «rdzenny mieszkaniec danego obszaru, np. Indianie amerykańscy czy Aborygeni australijscy.» 2. «masy skalne, które podczas ruchów górotwórczych skorupy ziemskiej nie uległy przemieszczeniu»
fronda
1. «opozycja w łonie jakiejś partii» 2. «stronnictwo opozycji występujące przeciw władzy lub osobie panującej»
indagacja
dowiadywanie się, wypytywanie kogoś o coś.
kumoterstwo
wzajemne popieranie się ludzi związanych przynależnością do jakiejś grupy czy pokrewieństwem, zwykle dla osiągnięcia pozycji społecznej lub korzyści materialnych, nie opierające się na ocenie wartości tych osób, lecz na fakcie znajomości, jest pojęciem nieco szerszym niż nepotyzm, gdyż dotyczy nie tylko krewnych, ale znacznie częściej przyjaciół i znajomych.
kuratela
1. opieka nad osobą niezdolną do działań prawnych lub nieobecną oraz nad jej majątkiem 2. uciążliwa opieka lub ciągła kontrola 3. opieka nad osobą małoletnią, co do której przyznano dozór kuratora (sądownie)
egalitaryzm
pogląd uznający za jedyne słuszne istnienie społeczeństwa równego pod względem politycznym, społecznym i ekonomicznym, jego wyrazem i spełnieniem miał się stać komunizm.
fluktuacja
1. zmienność w nasileniu procesów, zjawisk, odchylenia od stanu równowagi, od normy; płynność, niestałość, wahania 2. przypadkowe odchylenie wartości dowolnych wielkości fizycznych (np. temperatury, gęstości, prądu elektrycznego) od ich wartości średnich(f...)
kwantyfikacja
1. ujęcie liczbowe czegoś, co zostało ujęte opisowo. 2. ekon. określać zjawisko ekonomiczne pod względem ilościowym. 3. log. dołączeniekwantyfikatora do jakiegoś zdania; cecha tego, co zostało opatrzone kwantyfikatorem
pragmatyzm
1. postawa polegająca na realistycznej ocenie rzeczywistości i podejmowaniu jedynie takich działań, które gwarantują skuteczność; 2. kierunek filozoficzny uzależniający prawdziwość twierdzeń od ich praktycznych skutków