Level 27 Level 29
Level 28

Level 28


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
forthcoming upcoming
претстоен, настапувачки (adj.)
reasoning
аргументирање (n.)
plead beg
замолува, проси (v.)
alienate estrange
отуѓува, оддалечува (v.)
bully
тероризира, тиранизира (v.)
eviction
законско иселување (n.)
plenty abundance
изобилство, обилство (n.)
handouts
печатени материјали (n.)
inference conclusion
заклучок (n.)
gist essence
срж, суштина (n.)
counsellor adviser
советодател, советник (n.)
haggle bargain
се погодува, се ценка (v.)
semicircula
полукружен (adj.)
alter modify
променува, преправа (v.)
beckon
повикува некого со знак (климнува, мавта со рака, намигнува) (v.)
dissolve
раствора (v.)
smear
мачкање со нешто
chin
брада (дел од лицето) (n.)
circumference
обем, волумен (n.)
parch
намерно суши/исушува (v.)
resurrect revive
воскреснува, повторно воведува (обичаи и сл.); оживува, заживува (v.)
livestock
добиток, живина (n.)
oddity strangeness
чудност, необичност, несекојдневност (n.)
poignant
трогателен (adj.)
crimson
пурпурен (adj.) / поруменува (лице) (v.)