Level 2
Level 1

Tanımlar


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Fizik
Madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen ve doğada gerçekleşen olaylarla ilgili mantıklı açıklamalar yapmaya çalışan uygulamalı bir bilim dalıdır.
Mekanik
Cismlerin nasıl hareket ettiklerini ve nasıl etkileştiklerini inceleyen bilim dalıdır.
Elektrik
Maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu yükleri ile bunların neden olduğu alanı ve kuvveti inceleyen bilim dalıdır.
Termodinamik
Enerjinin madde içerisinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceleyen bilim dalıdır.
Atom Fiziği
Atomların yapısını oluşturan unsurların birbirleriyle nasıl etkileştiğini inceleyen bilim dalıdır.
Nükleer Fizik
Atom çekirdeğinin yapısını ve kararsız çekirdeklerin nasıl ışıma yaptıklarını inceleyen bilim dalıdır.
Katıhâl Fiziği
Yoğun hâldeki maddelerin elektriksel, manyetik, optik ve esneklik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.
Optik
Işıkla ilgili olayları inceleyen bilim dalıdır.
Manyetizma
Dünya'nın manyetik alanını, manyetik maddelerden ve elektrik akımlarından oluşan manyetik alanını inceleyen bilim dalıdır.
Gözlem
Bir olayla ilgili duyu organları ya da araç-gereçler kullanılarak yapılan incelemedir.
Nitel Gözlem
Duyu organları kullanılarak yapılan gözlemlerdir.
Nicel Gözlem
Ölçme araçları kullanılarak yapılan gözlemlerdir.
Deney
Bir bilimsel gerçeği ya da varsayımı kanıtlamak, bir yasanın doğruluğunu göstermek amacıyla yapılan uygulamalardır.
Delil
Bir bilginin doğruluğunu gösteren verilerdir.
Çıkarım
Yapılan deneyler ve testler sonucu ulaşılan bulgulardan ve verilerden hareketle çıkarılan sonuçlardır.
Bilimsel Yöntem
Bilimsel olarak tanımlanan problemlerin, konuyla ilgili olan diğer bilim insanlarının kabul edebileceği şekilde çözümlenmesinde kullanılan yöntemdir.
Hipotez
Bilimsel problemlerin sebeplerini açıklayabilmek için verilere dayalı olarak kurulan geçici çözüm yoludur.
Modelleme
Doğrudan gözlemlenemeyen olayların daha iyi anlaşılması ve olayların dayandığı nedenlerin anlatılabilmesi için gerçeğine benzetilerek yapılmış görsel tasarımlardır.
Ölçme
Uygun araçları kullanarak büyüklüklerin bir kısmının sayı ile ifade edilmesidir.
SI
Systema International - Uluslararası Sistem
Fiziksel Büyüklük
Fiziksel bir olayda ölçülebilen her şeydir.
Skaler Büyüklük
Birim ve sayı kullanılarak tanımlanabilen büyüklüklerdir.
Vektörel Büyüklük
Yön, birim ve sayıl kullanılarak tanımlanabilen büyüklüklerdir.
Madde
Hacmi ve kütlesi olan varlıklardır.
Cisim
Maddenin şekil almış hâlidir.
Eylemsizlik Özelliği
Maddelerin bulundukları hareket durumlarını koruma istekleridir.
Ölçmede Hata
Ölçüm sonucu ile gerçek sonuç arasındaki farktır.
Öz Kütle
Bir cismin kütlesinin hacmine oranıdır.
Ayırt Edici Özellikler
Maddelerin kendine has olan ve onu diğer maddelerden ayıran özelliklerdir.