Level 23 Level 25

14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yard
/jɑːrd/ lát, thước anh (bằng 0, 914 mét), sân có rào xung quanh
yawn
/jɔːn/ há miệng; cử chỉ ngáp
yeah
/jeə/ vâng, ừ
year
/jɪr/ năm
yellow
/ˈjeloʊ/ vàng; màu vàng
yes
/jes/ vâng, phải, có chứ
yesterday
/ˈjestərdeɪ/ hôm qua
yet
/jet/ còn, hãy còn, còn nữa, tuy nhiên
you
/jə/ anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi, mày; các anh, các chị, các ông, các bà, các ngài, các người, chúng mày
young
/jʌŋ/ trẻ, trẻ tuổi, thanh niên
your
/jʊr/ của anh, của chị, của ngài, của mày; của các anh, của các chị, của các ngài, của chúng mày
yours
/jərz/ cái của anh, cái của chị, cái của ngài, cái của mày; cái của các
yourself
/jɔːrˈself/ tự anh, tự chị, chính anh, chính mày, tự mày, tự mình
youth
/juːθ/ tuổi trẻ, tuổi xuân, tuổi thanh niên, tuổi niên thiếu