Level 5 Level 7
Level 6

Dossier 2 - Internet


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
une adresse mail
một địa chỉ mail
un(e) internaute
một người dùng mạng
une messagerie
một tin nhắn điện tử
un mot de passe
một mật khẩu
aller sur un site (v)
(v) đi đến một trang web
mettre dans ses favoris (v)
(v) cho vào danh sách ưa thích
naviguer sur un moteur de recherche (v)
(v) điều hướng trên một trình tìm kiếm
se connecter à (v)
(v) kết nối với
saisir son mot de passe (v)
(v) nắm được mật khẩu
saisir son identifiant (v)
(v) nắm được ID, nhận dạng
valider (v)
(v) xác nhận