Level 7 Level 9
Level 8

Dossier 3 - Les échanges et relations


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
un accord
một sự đồng ý, tán thành
un désaccord
một sự không đồng ý
la compétition
cuộc thi, sự cạnh tranh
la convivialité
sự hoà thuận
l'émulation (f.)
(f.) sự thi đua
contredire (v)
(v) phủ nhận, trái với
la contradiction
sự mâu thuẫn
être en contradiction avec (v)
(v) mâu thuẫn với
faire des concessions (v)
(v) nhượng bộ
participer à un débat (v)
(v) tham gia một cuộc tranh luận
débattre (v)
(v) tranh luận
s'entraider (v)
(v) giúp đỡ lẫn nhau
travailler en équipe (v)
(v) làm việc theo nhóm
travailler en partenariat (v)
(v) làm việc cộng tác