Level 8 Level 10
Level 9

Dossier 4 - Les médias


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
la presse écrite
ấn bản, báo in
la presse papier
ấn bản, báo giấy
la presse en ligne
báo mạng
la presse people
báo về người nổi tiếng
la presse à scandale
báo về scandan, bê bối
la presse spécialisée
báo chuyên về một lĩnh vực
une agence de presse
một đại lí báo
un canard (fam.)
(fam.) một báo lá cải, tin vịt
la gratuité
sự miễn phí
un quotidien
một tờ báo hằng ngày
un hebdomadaire
một tờ báo hằng tuần
un mensuel
một tờ báo tháng
un magazine sportif
một tạp chí thể thao
la une d'un journal
trang nhất một tờ báo
faire la une (v)
(v) xuất hiện trên trang nhất
la couverture d'un magazine
bìa của một tạp chí
un sommaire
một trang nội dung sơ lược
un gros titre
một tiêu đề lớn
un article de fond
một bài báo chính, bài xã luận
neutre (adj)
(adj) trung lập
explicatif (adj)
(adj) mang tính giải thích
informatif (adj)
(adj) mang tính thông báo
une rubrique
một đề mục
un éditorial
một bài xã luận
un fait-divers
một mục tin tức
un directeur de publication
một giám đốc nhà xuất bản
un éditorialiste
một nhà báo viết bài xã luận
un lecteur
một độc giả, người đọc
le lectorat
lượng độc giả
un rédacteur en chef
một trưởng biên tập
la rédaction
sự biên tập
un reporter
một phóng viên, người tường thuật
un reportage
một phóng sự
un correspondant
một phóng viên
un présentateur
một người dẫn chương trình
un auditeur
một thính giả, người nghe
la diffusion
sự phát sóng
l'audimat (m.)
(m.) xếp hạng chương trình
un compte Facebook
một tài khoản facebook
un réseau social
một mạng xã hội