Level 9 Level 11

35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
خانقاه
محلّی که درویشان و مرشدان در آن سکونت می کردند و رسوم و آداب تصوّف را اجرا می نمودند
خرقه
در لغت به معنی جامه ی ضخیم و چند تکّه که اهل تصوّف می پوشیدند
خضاب
آن چه سر و صورت یا پوست را بدان رنگ کنند مانند وسمه، حنا و گلگونه
خوّاص
زنبیل باف
خوص
لیف خرما که از آن سبد می بافتند
خوی
عرق
خازن
خزانه دار، نگهبان خزانه، فرشته
خایب
ناامید، بی بهره
خَبط
بی راه رفتن، کژ رفتن
خصمی
دشمنی، خصومت
خُطُوات
گام ها، قدم ها، جمع خُطوه
خِلعت
جامه ی دوخته که بزرگی به کسی بخشد
خَلَق گونه
کهنه، ژنده، پوشیده
خلیده
زخمی، زخم شده
خیلتاش
گروه نوکران و چاکران
خاییدن
جویدن، به دندان نرم کردن
خدنگ
درختی است بسیار سخت که از چوب آن تیر و نیزه و زین اسب سازند
خسته
مجروح، آزرده
خفایا
جمع خفیّه، نهان ها
خفایای خاطر
در جاهای پنهان ذهن
خلنگ
نام گیاهی است، علف جارو
خیره خیر
بیهوده
خبیث
ناپاک،زشت
خدعه
مکر،حیله و فریب،دستان
خدو
آب دهان
خدیو
خداوند،پادشاه
خرق
شکافتن،پاره کردن،چاک زدن
خرگاه
خیمه ی بزرگ،سراپرده
خسّت
پستی،فرومایگی،خسیس بودن
خطیر
بزرگ،مهم،عظیم
خفّت
سبکی،خواری
خوان
سفره
خیل
گروه اسبان،گروه سواران،سپاه،لشگر
خلأ
جایی که در آن چیزی نباشد
خَلط
در هم آمیختن،آمیزش