Level 10 Level 12

51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
دار ضیف
مهمان سرا، مهمان خانه
داروغه
نگهبان
داشتن
حفاظت کردن، پاییدن، حرمت کردن، نواختن
دافعه
دفع کننده، قوّه ای که نیروی دیگری را دفع کند، مقابل جاذبه
دخمه
سردابه ای که مردگان را در آن نهند، گورستان زردشتیان
دُرّاعه
جامه ی دراز که مرد و زن از رو پوشند، جبّه
در جوشیدن
آشوب کردن
در رفتن
وارد شدن
درزه
بسته
در ساعت
فوراً، دردم، برفور
درفش کاویان
درفش ملّی ایران در عهد ساسانی
دروزخ
صورتی نادر از کلمه ی دوزخ
در وقت
فوراً
دریوزگی
بی نوایی، گدایی
دژم
خشمگین
دستگاه
قدرت، ثروت، شوکت، دولت
دستور
اجازه، راهنما، وزیر
دشت
دست لاف، پیش مزد، فروش اوّل هر کاسب
دوگان
دودو، دوتا دوتا
دولاب
نوعی چرخ آبکشی
ده
فعل امر از دادن، به معنی زدن
دهشت
سرگشتگی، حیرت، تعجّب، اضطراب، ترس
دیده ور
بینا
دیشلمه
چایی که شکر یا قند در آن حل نکرده باشند بلکه قند را در دهن گذارند و چای را به شیرینی آن خورند، قندپهلو
دُرّاعه
جامه ی بلند که زاهدان و شیوخ پوشند، جُبّه
دریغ
مضایقه
دگنک
چماق، گرز بزرگ
دلّاک
موی تراش، سلمانی، کسی که در حمّام مردم را کیسه کشد
دَوال
تسمه، کمربند
دَوَنگ
دبنگ، احمق
دَها
زیرکی، هوشمندی
دیر
محلی که راهبان در آن عبادت کنند، صومعه
دارالطّباعه
چاپخانه
دراویش
درویشان، امروزه جمع بستن کلمات فارسی در قالب های عربی جایز نیست
درزی
خیّاط
دستوری
رخصت، اجازه دادن
دمدمه
در اینجا به معنی نزدیک، حدود، حوالی، در اصل به معنی با خشم سخن گفتن و آواز دادن است
دُوری
بشقاب بزرگ و مقعّر
دی
روز گذشته، دیروز
دیلاق
آدم قد دراز
دیوار صوتی
موج ایجاد شده هنگامی که سرعت هواپیما از سرعت صوت بیشتر می شود، حدّ واسط سرعت صوت و سرعت بالای صوت
درای
زنگ کاروان
دادار
آفریننده،خالق
دُجی
تاریکی ها،جمع دجیه
دژخیم
زشت خو،بدنهاد
دمساز
همدم،همراز،موافق
دغل
تباهی،مکر و حیله،عیب و فساد،حیله گر
دنائت
پستی و فرومایگی 1
دُرد
ته نشین شده ی مایعات
دستار
عمامه،سربند
دِماغ
مغز