Level 22 Level 24

41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
فاق
چاک زدن، شکاف نوک قلم
فاضل
فاضلاب، آب زاید، باقی مانده ی آب
فال
شگون، به زبان یا دل نیک آوردن، پیش بینی خوش بینانه، مشهورترین نوع فال زدن با دیوان حافظ صورت می گرفته است
فتوح
حاصل شدن چیزی از آن چه توقع نباشد
فتوح
گشایشی که در حال و باطن سالک ایجاد شود
فتوح
مال و نعمتی که درویش یا پیر می بخشند چون نذر و مانند آن
فتنه
آشوب، غوغا، در متن به معنی اختلاف در آرا و عقاید
فتیان
جوان مردان
فر
فرّه، خّره، فروغی ایزدی است که به دل هر که بتابد، از همگنان برتری می یابد و از پرتو همین فروغ است که شخص به پادشاهی می رسد و در کمالات نفسانی و روحانی کامل می شود
فراست
دریافتن باطن چیزی به وسیله ی نگریستن به ظاهر آن، ادراک، زیرک
فراغت
استراحت و آرامش
فرام
فریم (Frame)، قاب عینک
فسرده
یخ زده، منجمد
فصاحت
درستی و شیوایی، سخن روان که با استفاده از لغات و ترکیبات خوش آهنگ و رایج و ترکیب بندی درست عبارات و جملات مطابق قواعد زبان صورت میگیرد
فقه
علم فروع عملی احکام شرع
فَلَق
سپیده دم
فند
بند، مکر و حیله
فایق
برگزیده، برتر
فتراک
تسمه و دوالی که از پس و پیش زین اسب آویزند، ترک بند
فتوّت
جوانمردی، مردانگی
فرّاش
فرش گستر، گسترنده ی فرش
فرتوت
پیر، فرسوده
فرض
واجب گردانیدن، تعیین کردن
فرقت
جدایی، دوری
فرقَدان
دو فَرقَد، دو ستاره ی راهنما در صورت فلکی دبّ اکبر در نزدیکی قطب شمال
فر
شکوه
فرّهی
شکوه، شأن و شوکت و دارای فر بودن
فُشار
سخن بیهوده
فتوح
گشایش حاصل شدن چیزی بیش از حدّ انتظار
فرکانس
تعداد ارتعاش در ثانیه، گوش فقط تعداد ارتعاش 20 تا 20000 هرتس در ثانیه را می تواند دریافت کند و پایین تر و بالاتر از آن دریافت نمی شود
فیّاض
بسیار فیض دهنده، جوان مرد، بسیار بخشنده
فجور
تبهکاری،فسق،سرپیچی از حق
فخّار
سفال،گل خشک
فرو گرفتن
بازداشت،توقیف کردن
فروغ
پرتو،روشنی
فسوس
مسخره کردن،ریشخند
فغان
شیون
فوج
دسته،گروه
فواد
دل،قلب
فسخ
باطل کردن،نقض کردن
فصاحت
زبان آوری،روانی کلام