Level 23 Level 25

39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
قاصدک
گل قاصد، گیاهی است علفی و پایا از تیره ی مرکبّان. این گیاه به طور خودرو می روید
قبض
در پنجه گرفتن و دربند کردن
قُبّه
بنای گنبدی شکل
قتیل
مقتول و کشته شده، برخی موارد در زبان عربی فعیل به معنای مفعول است
قدّاره
قمه، نوعی از شمشیر
قدّاره بند
کسی که از قدّاره استفاده می کند
قدوم
باز آمدن، وارد شدن
قصّه
ماجرا، ماوقع
قصور
نقص و کاستی، عیب
قلا کردن
کلک زدن، شیطنت کردن
قلماسنگ
قلاسنگ، فلاخن، ابزاری که با آن سنگ اندازند
قُمری
پرنده ای از راسته ی کبوتران، یاکریم
قو
چوب پنبه ای که در آتش روشن کردن با چخماق استفاده میشد
قهر
غلبه
قوّال
در اینجا مقصود بازیگر نمایش های دوره گردی است
قاش
قاچ، برجستگی جلوی زین اسب که از چوب، شاخ یا فلز سازند، کوهه های زین، قبّه ی پیش زین
قاصدک
گل قاصد
قبضه
یک مشت از هر چیز
قبّه
عمارت گنبد شکل
قدوم
آمدن، قدم نهادن
قُربت
نزدیکی
قلیه
نوعی خوراک از گوشت
قوروق
قُرُق، غروق، منع شده، ممنوع، جایی که ورود افراد غیرمجاز به آن ممنوع است
قیه
جیغ
قیه کشیدن
جیغ کشیدن به هنگام جشن
قاب
آسمانه و قوس بنا از طرف داخل که آن را از چوب می سازند
قاپوچی
دربان، لغتی ترکی است
قدح
کاسه
قلیه
نوعی خوراک از گوشت که آن را در تاوه یا دیگ بریان کنند
قهر
عذاب کردن، چیره شدن، خشم، غضب
قَدَر
تقدیر،سرنوشت،فرمان،حکم
قسیم
زیبا،صاحب جمال
قندیل
چراغدان،شمعدان
قالب
پیکر،هیکل،هیئت
قدیر
توانا
قُرب
نزدیکی،نزدیک شدن
قفا
پس گردن،پشت گردن
قلاع
جمع قلعه ها
قمچی
تازیانه