Level 30 Level 32

24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
هتّاکی
پرده دری، آبروریزی ، بی شرمی ، بی حیایی
هُرا
آواز مهیب
هَریوه
صفت نسبی منسوب به هرات، اهل هرات
هَزار
بلبل یا پرنده ای از خانواده ی بلبل، عندلیب ، هزاردستان
هفت صندوقی
دسته ی هفت صندوقی، گروه های نمایشی دوره گردی بوده اند که با اجرای نمایش های روی حوضی، اسباب سرگرمی و خنده ی مردم را فراهم می کردند. این گروه ها وسایل و ابزار خود را در صندوق هایی می نهاده اند. پرجاذبه ترین و کامل ترین گروه آن هایی بودند که هفت صندوق داشته اند. به هر یک از بازیگران گروه نیز "قوّال" یا "قوّالک" می گفته اند
همّت
در اصطلاح صوفیّه توجّه طالب است با تمام قوای روحانی خود به جانب حقّ برای حصول کمال برای خود یا دیگری
هول
ترس، ترسناک
هَیون
اسب و شتر بزرگ
هَزار
بلبل، عندلیب
هزاهز
فتنه ای که مردم را به جنبش درآورد
هماورد
هر یک از دو کس که با یکدیگر جنگ کنند، حریف، رقیب
همیان
کیسه ی پول
هُرا
صدا و غوغا، آواز مهیب
هله
صوت تنبیه به معنی آگاه باش
هلیم
غذایی لذیذ که از گندم پوست کنده و گوشت می پزند. اصل این کلمه، هلام بوده و ممال شده است و نوشتن آن به صورت حلیم نیز متداول است
هُما
پرنده ای از راسته ی شکاریان، دارای جثّه ای نسبتاً درشت، در زبان پهلوی به معنای فرخنده است و به همین دلیل نماد سعادت واقع شده است
هیاکل
اندام ها، جمع هیکل، صورت هایی که به اسم ستاره ای از ستارگان می ساختند
هیمه
هیزم
هامون
دشت،زمین هموار،صحرای بی درخت
هزل
مزاح،شوخی،سخن بیهوده
هزیمت
شکست خوردن و پراکنده شدن سپاهیان
هلیدن
رها کردن،فروگذاشتن،اجازه دادن
هور
خورشید
هایل
هولناک،ترساننده