236 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
per
в
majority
більшість
amount
кількість
few
небагато
a subway
метро
a road
дорога
a bicycle
велосипед
a boat
лодка
a couple
пара (пара днів)
a fork
вилка
chain
ціль
through
через
string
мотузка
a wheel
колеса
a razor
бритва
a wallet
гаманець
prison
в'язниця
a border
кордон, межа, борюр
a corner
кут
a coast
побережжя
valley
долина
property
власність
an area
область
into
в
along
уздовж
a castle
замок
approximately
приблизно
completely
повністю
definitely
безперечно
necessarily
обов'язково
nor
ні
neither
також ні
away
далеко
yet
ще
currently
в даний час
far
далеко
else
ще
generally
зазвичай
especially
особливо
almost
майже
as
так як
so
так
too
тоже
rest
інше
to seem
здаватися
to consider
вважати
to raise
піднімати
a fail
невдача
a search
пошук
to include
включати
to return
повертати, повертатися, заперечувати
to sign
підписувати
alive
живий
familiar
звичний
expensive
дорогий
efficient
ефективний
wooden
деревяний
frequent
частий, постійний
convenient
зручний
responsible
відповідальний
independent
незалежний
necessary
необхідний
available
доступний
recent
недавній
dirty
брудний
main
основний, головний
own
власний
general
загальний
a same
такий же
tired
втомлений
a guard
охорона
staff
персонал, штатний
until
до, до тих пір
against
проти
except
крім
towards
до, по відношенню до
among
серед, між
during
в той час
while
в той час як
colorful
барвистий
to wear
носити
advantage
перевага
force
сила
quality
якість
occasion
випадок, подія
delivery
доставка
a decrease
зменшення,спад
reason
причина
a conclusion
висновок, закінчення, результат
a cycle
цикл
a scientist
вчений
a dot
крапка
an investigation
розслідування, вивчення
discovery
відкриття
chemistry
хімія
a(to) measure
вимірювання, міра, розмір
height
висота, рост
depth
глибина
quantity
кількість, чисельність
a task
задача
mass
маса, більшість, велика кількість
scale
маштаб
a definition
визначення
a surface
поверхність
a sample
зразок
length
довжина
volume
об'єм, гучність, об'ємний
weight
вага, маса
an unit
одиниця, елемент, частина, комплекс
an edition
випуск, версія, копія
research
дослідження, збір інформації
to apply
застосовувати, стосуватися
to allow
дозволяти
a weapon
зброя
to (a) cause
викликати, бути причиною, причина
decision
рішення
to blame
звинувачувати, засуджувати
wealth
багатство
a mayor
мер
violence
насильство
freedom
свобода
demand
вимога, потреба
a debt
борг
an opinion
думка, погляд
to vote
голосувати
advice
порада
society
суспільство
a war
війна
court
суд
government
уряд
access
доступ
to reduce
зменшувати
to receive
отримувати
to learn
учити, вивчати
to introduce
вводити, представляти, впроваджувати
to arrive
прибувати, приїжджати, приходити
condition
умова, стан, положення, ситуація, обставини
an appointment
призначення
treatment
лікування, терапія
emergency
надзвичайна подія
a postcard
відкритка
to search
шукати
soil
грунт
sand
пісок
dust
прах, пил, порошок
an entrance
вхід
joy
радість
honor
честь
attitude
відношення, позиція
a favor
користь, інтерес, підтримка
conversation
розмова
a consequence
наслідки
space
простір
responsibility
відповідальність
existence
існування
desire
бажання
doubt
сумнів
to permit
дозволяти
fear
страх
shape
форма, фігура, образ
strength
сила, міцність
a circle
круг
an instance
окремий випадок, приклад
an attempt
спроба
a signature
підпис
to aim
прагнути, ціль
to lack
не мати в достатній кількості
direction
напрямок
character
характер
truth
істина
faith
віра
permission
дозвіл
a load
завантаження
attention
увага, догляд
to recover
одужувати
to suffer
страдати
to belong
належати
to shut
закривати, закінчувати
to respond
відповідати
to assume
припустити
to explain
пояснити
to affect
вплинути
to exist
існувати
to achieve
досягати
to beat
бити
to define
визначати
to prevent
запобігати
behavior
поведінка
an issue
проблема, запитання
a result
результат
a side
сторона
equipment
обладнання
description
опис
type
тип
order
замовлення, приказ
review
огляд
a view
вид
to (a) keep
тримати, зміст
to sell
продавати
a sell
обман
exercise
вправа, задача
to avoid
уникати
to count
рахувати
to fit
відповідний, підходити
to develop
розвивати, розробляти
increase
збільшення, підвищення, рост
to appear
з'являтися
to agree
погоджуватися
sharp
гострий
tall
високий
weak
слабкий
deep
глибоко
able
в стані
fair
люб'язно, чесно, справедливий
sure
впевнений, звісно
an edge
край
a kind
род, вид
a subject
тема
to charge
заряджати
introduction
Вступ
an award
нагорода
success
успіх
purpose
мета
evidence
докази
to matter
мати значення
a matter
справа, речовина, матерія, матеріал
a degree
ступінь, порядок, стадія
opportunity
можливість
an union
союз, об'єднання, з'єднання
mind
розум
an entry
вступ, вход
to turn
повертати
response
відповідь
construction
будівництво
solution
рішення
an agreement
угода