Level 104 Level 106
Level 105

B2: 9. An der Uni


127 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
das Geräusch, die Geräusche
صدا
der Ordner
پرونده
der Sieger
برنده، قهرمان، فاتح
anspruchslos
معمولی، عامه پسند، نامفهوم
die Mensa, Menssen
غذاخوری یا سلف دانشگاه
atypisch
غیرمعمول
der Ablauf, Abläufe
روند، جریان، فرآیند
desillusionieren
مایوس شدن
die Schreibwaren
لوازم تحریر
das Mittel
وسیله
jemandem als Mittel benutzen
کسی را وسیله قرار دادن
die Studiengebühren
شهریه تحصیل
verfügen
در اختیار داشتن، دارای چیزی بودن
die Ausgabe,die Ausgaben
هزینه، مخارج
der Teilnehmer
شرکت کننده
aktuell
پراهمیت
mit etwas umgehen
استفاده کردن از چیزی
mit jemandem umgehen
رفتار کردن با، برخورد کردن با
konkret
ملموس مشخص
die Einnahme, die Einnahmen
دریافتی ، درآمد
die Quelle, die Quellen
منبع
anhand
برپایه...، براساس ...
ich erkläre mit anhand eines Beispiel
به کمک یک مثال توضیح میدم
Ich bekomme Geld aus drei Quellen
من از سه راه پول در میارم
Bafög
یک کلمه اختصاری برای قانونی که دانش آموزان یا دانشجویان واجد شرایط ، هزینه تحصیل داده میشود
Aushilfsjob
کارموقت
die Rückzahlung
بازپرداخت
die Dauer
مدت طول
Ich möchte abhängig sein. Deshalb will ich das Geld selber verdienen
من میخوام که مستقل باشم، برای همین خودم پول درمیارم
jobben
arbeiten
umfassen
دربرداشتن ، در برگرفتن
Hinzu
به علاوه
zusätzliche Aktivitäten
فعالیت های اضافی
Betrag
مقدار
Im Kreditvertrag wird bestimmt, welcher Betrag montlich züruck gezahlt werden muss
در توافق نامه اعتباری قید میشود که هرماه چقدر باید پرداخت شود
du schuldest mir noch 100 Euro
تو هنوز 100 یورو به من بدهکاری
sorgfältig
بادقت تمام
zinsen
بهره دادن
hochbegabt
خیلی بااستعداد
die Auswahl
انتخاب گزینش
vielfältig
گوناگون
auswendig
گران
nützlich
به درد بخور، مفید
Aushilfe
کار دانشجویی( معمولا کارهایی که نیاز به دانش خاصی ندارند)
Erntehilfe
کمک به برداشت محصول
Du hast etwas verdient
لیاقت این رو داشتی که دریافت کنی
Ich habe mal als Verkäuferin gearbeitet. Aber als Verkäuferin hatte ich echt kaum/wenig etwas zu tun.
من به عنوان فروشنده کار میکردم. اما به عنوان فروشنده واقعا کار کمی باید انجام میدادم
Die Arbeit als Lehrerin ist angenehm
شغل معلمی دلپذیر است
Als Lehrer verdient man sehr Schlecht
Die Tätigkeit als Lehrer wird nicht gut bezahlt
In der Fabrik kann man 30 Euro pro Stunde verdienen
در کارخانه هرکسی سی یورو در ساعت درآمد داره
wofür Studierende Geld brauchen?
برای چه چیزهایی دانشجویان پول لازم دارند
Der arbeitsaufwand,"e
تلاش کاری
Der aufsatz,"e
مقاله
Der Dozent
استاد،مدرس
Die facharbeit
کارتخصصی
Die fachliteratur،en
متن تخصصی
Die gliederung,en
ساختار،چارچوب
Die hausarbeit
کار خانه،کارخانگی
Der hörsaal,die hörsäle
تالار تدریس،سخنرانی
Die klausur,en
امتحان کتبی
Der kommilitone,n
هم دانشگاهی
Die lehrveranstaltung,en
کلاس درس
Die mensa,mensen
غذاخوری دانشگاه
Das studienfach,"er
رشته تحصیلی
Das seminar,e
سمینار
Die seminararbeit,en
کار پژوهشی
der Verlag,-e
انتشارات
Der verlauf,"e
روند،فرایند
Das vorlesungsverzeichnis,se
فهرست دروس
Das wortfeld,er
زمینه معنایی
ablegen,legte ab,hat abgelegt
انجام دادن
anrechnen,rechnete an,hat angerecht
ارزیابی کردن،تشخیص دادن
Sich einschreiben, schrieb ein, hat eingeschrieben
نام نویسی کردن
relevant
مربوط،مرتبط
Der anziehungspunkt,e
مرکز جاذبه
Der beschäftigter
کارمند
Die betreuung,
مراقبت،پشتیبانی
Der campus,se
محوطه ی دانشگاه
Die disziplin,en
انضباط
Der fachbereich,e
گروه تحصیلی
Die fakultät,en
دانشکده
Die förderung,en
پشتیبانی
Die metropolregion
منطقه کلان شهری
Der nachwuchs
نسل جدید
Der forscher
پژوهشگر
Der studienabschluss,"e
فارغ التحصیلی
Die zuständigkeit,en
توانایی،اختیار
Die zuwanderung,en
درون کوچی،مهاجرت از خارج به داخل
abrunden ,rundete ab, hat abgerundet
گرد کردن
Man muss die Todesstrafe endlich abschaffen.
شما در نهایت باید مجازات اعدام را لغو کنید. لغو مترادف لغو اسم صرفنظر, فسخ 3 مترادف دیگر
abschaffen, ,schaffte ab, hat abgeschafft
لغو کردن،ازبین بردن
sich ausleben, lebte aus, hat ausgelebt
از زندگی لذت بردن
Promovieren, ,promovierte, hat promoviert
دکترا گرفتن
verweilen,verweilte,hat verweilt
ماندن،باقی ماندن
dicht
بدون نشتی،چفت،کیپ
hervorragend
عالی
übergreifend
همگانی،کلی
vereint
متحد
untereinander
زیریک دیگر
die Umgebung,en
حومه،اطراف
renommiert
خوش نام
dafür
برای آن
Die aufgeschlossenheit,en
گشودگی،باز بودن
Die mappe,n
پوشه - کیف دستی
verfügen ,verfügte, hat verfügt
داشتن،دارا بودن
weiterbringen, ,brachte weiter, hat weitergebracht
پیش بردن ،جلو بردن
einen Eindruck gewinnen
پی بردن،دریافت کردن
vertiefen,vertiefte,hat vertieft
عمیق کردن
Die meinung vertreten
برعقیده ای بودن
verantwortung übernehmen
مسئولیت پذیرفتن
beeindruckt
تحت تاثیرقرارگرفته
Die ausgabe,n
هزینه
Die einnahmequelle,n
منبع درآمد
Die lebenshaltungskosten
مخارج زندگی
Der stipendiengeber
ارائه دهنده ی بورسیه
Das studentenwerk,e
انجمن دانشجویی
Der verdienst,e
درامد ،حقوق
Der zinssatz,"e
نرخ بهره،نرخ سود
Das geräusch,e
سروصدا
wiedergeben,gab wieder,hat wiedergegeben
پس دادن،برگرداندن
atypisch
نامعمول،نامتعارف
desillusioniert
ناامید
irrelevant
نامربوط،بی ربط
missverständlich
مبهم،گمراه کننده
mühelos
بی دردسر،آسان
nonverbal
غیرکلامی
unübertroffen
عالی