Level 59 Level 61
Level 60

B1:3 .Mein Beruf ist meine Leidenschaft.


99 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
die Leidenschaft,-en
شور و شوق,اشتیاق
entfernt
دورافتاده
Der Hof liegt weit entfent von der Straße.
مزرعه از جاده خیلی دور است.
Wie weit ist Meinz von Frankfurt entfernt?
ماینز از فرانکفورت چقدر دور است؟/فاصله ماینز و فرانکفورت چفدر است
das Drittel
یک سوم(یک سوم از چیزی)
Ein Drittel der Wähler ist noch unentschlossen.
یک سوم رای دهندگان هنوزتصمیم نگرفته اند
Ein Drittel des Grundsctücks wurde verkauft.
یک سوم از زمین ها فروخته شدند.
der Innenhof,''-e
(پاسیو)حیاط داخلی
Ich setze mich an einen Tisch im Innenhof.
من روی یک نیمکت(پشت میز) در حیاط خلوت مینشینم.
das Eigentum
ملک-دارایی
Ich habe das Haus nicht gemietet.Es ist mein Eigentum.
من این خانه را اجاره نکرده ام.این ملک من است
der Wohnblock,''-e
بلوک مسکونی
Warum ziehen wir nicht in einen Wohnblock wie diesen?
چرا ما به یک مجتمع آپارتمانی مثل این نقل مکان نمیکنیم؟
der Bewohner
ساکن-ساکنین
Fast alle Dorfbewohner haben an dem Fest teilgenommen.
تقریبا همه ساکنان روستا در جشن شرکت کردند
Ich kenne die anderen Hausbewohner nicht.
من ساکنین دیگر خانه را نمی شناسم
das Fünftel
یک پنجم(یک پنجم از چیزی)
Da ich vier ältere Brüder habe,erhalte ich nur ein Fünftel des Erbes.
از آنجاییکه من چهار برادر بزرگتر دارم یک پنجم از میراث را میگیرم
die Fläche,-n
فضا-سطرح-زیربنا
Unsere Wohnung hat eine Wohnfläche von 100 m2.
آپارتمان ما 100 متر مربع فضای زندگی دارد
Vor dem Supermarkt kann man auf einer großen Fläche parken.
آدم میتواند جلوی سوپرمارکت در یک فضای بزرگ پارک کند
die Bevölkerung,-en
جمعیت
11% der Bevölkerung wurden nicht im Inland geboren.
یازده درصد از جمعیت در داخل کشور متولد نشده اند
etwa
تقریبا-حدودا
Von hier sind es etwa zwanzig Kilometer.
از اینجا تقریبا 20 کیلومتر است
Von zu Hause brauche ich etwa 10 Minuten bis zur Arbeit.
از خانه تقریبا 10 دقیقه زمان تا محل کار نیاز دارم
der Bürger
شهروند-شهروندان
EU-Bürgerinnen und Bürger können überall in Europa arbeiten.
شهروندان(مرد و زن) اروپا میتوانند همه جای اتحادیه اروپا کار کنند
der Ofen,''-
اجاق
Machst du das Feuer im Ofen an?
آیا آتش اتاق را روشن میکنی؟
der Einwohner
ساکن-سکنه
Berlin hat über drei Millionen Einwohner.
برلین بیش از سه میلیون ساکن دارد
der Makler
دلال-واسطه-کارگزار
Der Makler vemittelte ihm eine Immobilie.
دلال به او یک ملک را معرفی کرد.
Ein Makler half mir bei der Wohnungssuche in der Stadt.
واسطه به من در جستجوی آپارتمان در شهر کمک کرد
die Bürste,-n
برس-فرچه
Hast du eine Bürste? Meine Schuhe sind so schmutzig.
یک فرچه داری؟کفشام خیلی کثیف هستند.
Ich brauche eine neue Haarbürste.
من یک برس موی جدید نیاز دارم
die Illustrierte,-n
مجله
der Staat,-en
حکومت-دولت
Der Staat hat sehr viel Einfluss auf das Leben der Bürger.
حکومت نفوذ زیادی بر روی زندگی شهروندان دارد
die Höhe,-n
سطح-میزان-مقدار
Bis zu welcher Höhe ist die Spareinlage gedeckt?
تا چه سطحی حساب پس انداز پوشش داده میشود؟
Die Höhe des Schadens wird circa 6000 Euro betragen.
مقدار خسارت تقریبا بالغ بر 6000 یورو میشود.
das Interview,-s
مصاحبه
Ich habe ein interessantes Interview mit zwei Schauspielern gesehen.
من یک مصاحبه جالب با دو بازیگر را دیدم
die Eigentumswohnung,-en
آپارتمان شخصی
Er wohnt in seiner eigenen Eigentumswohnung.
او در آپارتمان شخصی خودش زندگی میکند.
die Innenstadt,''-e
مرکز شهر
Ich gehe mal in die Innenstadt einkaufen.
من برای خرید به مرکز شهر میروم
die Rolle,-n
نقش
Die schauspielerin hat seine Rolle sehr gut gespielt.
بازیگر نقشش را خیلی خوب بازی کرد
Geld spielt in diesem Fall keine Rolle.
پول در این بین هیچ نقشی بازی نمیکند.
der Tod,-e
مرگ
Ich habe ihn vor seinem Tod noch einmal gesehen.
من او را یکبار دیگر قبل از مرگش دیدم
Ihr plötzlicher Tod hat alle überrascht.
مرگ ناگهانی او همه را متعجب کرد
die Kosten
هزینه ها
Die Kosten für die Reise bekomme ich von der Firma.
هزینه های سفر را من از شرکت میگیرم
der Mangel,''-
کمبود
In dieser Stadt gibt es einen großen Mangel an Wohnungen.
در این شهر کمبود بزرگ برای واحد های مسکونی وجود دارد
sich amüsieren,hat sich amüsiert
سرگرم شدن
Bei dem Fest haben wir uns sehr gut amüsiert.
ما در جشن خیلی سرگرم شدیم
die Lage,-n
محله-مکان-موقعیت
Wir suchen eine Wohnung an zentraler Lage.
ما به دنبال یک خانه در محله مرکزی هستیم
die Klobürste,-n
برس دستشویی
Die Klobürste müsste mal ausgetauscht werden.
برس دستشویی باید تعویض شود.
der Zugang,''-e
دسترسی
Hast du Zugang zum Internet?
به اینترنت دسترسی داری؟
Der Zugang zu diesem Haus ist schwierig.
دسترسی به این خانه سخت است
die Staatsangehörigkeit,-en
تابعیت-ملیت
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
شما چه تابعیتی دارید؟
ziehen
جابه جا شدن -نقل مکان کردن
Wir sind vor drei Woche nach Hamburg gezogen.
ما سه هفته پیش به هامبورگ نقل مکان کردیم
der Hausmeister
سرایدار
Der Hausmeister hat mir geholfen,den Schrank in die Wohnung zu tragen.
سرایدار به من کمک کرد تا کمد را داخل آپارتمان بیاورم.
Der Hausmeister kümmert sich auch um den Garten.
سرایدار از باغ نیز مراقبت میکند
das Heim,-e
خانه -منزل
heimlich
مخفیانه - مخفی
Meine Heimat fehlt mir so sehr.
دلم برای وطنم تنگ شده است
die Heimat
میهن،زادگاه، وطن
Ich brauche ein stilles Heim.
من یک خانه ی آرام نیازمندم.
hereinkommen - ist hereingekommen
داخل شدن - وارد شدن
das freut mich, wenn mann ein Dach über dem Kopf hat.
این منو خوشحال میکنه وقتی آدم یک سقف بالا سرش داشته باشه
ich will ja nicht neugierig sein,aber...
...میخوام کنجکاوی نکنم اما
Welche Assoziationan haben Sie?
چه چیزی در ذهنتان تداعی میشود؟
der Vorort
حومه
zu dieser Zeit
در آن زمان
Mein Wohnung ist zu weit entfernt von der Universität
خونه من از دانشگاه خیلی دور است
herrschen
برقرار بودن
Nach langer
بعد از مدتی
die Suche
جستجو
spektakulär
تماشایی فوق العاده
der Mülleimer
سطل آشغال
die Begegnung
ملاقات، برخورد، دیدار
vorhin
کمی پیش، پیش پای شما
anspruchsvoll (adj)
- سطح بالا - مشکل پسند، پرتوقع، ایرادگیر
Einpersonenhaushalt
خانوارهای تک نفره
Mehrpersonenhaushalt
خانوارهای چند نفره
Australien und Ozeanien
استرالیا و اقیانوسیه