Level 5 Level 7
Level 6

substantiva


364 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zaak, ding, iets, onvertaald
res
geest; moed
animus
1. niets 2. op geen enkele manier
nihil
1. geen; zonder 2. niemand
nullus
koning
rex
plaats
locus
god
deus
deel
pars
dag
dies
hand; groep
manus
1. man 2. mens
homo
vijand
hostis
lichaam
corpus
leven
vita
oorlog
bellum
stad
urbs
tijd
tempus
moed; kwaliteit
virtus
vader
pater
man
vir
(oor)zaak; (rechts)zaak
causa
huis
domus
kracht; macht
vis
dood
mors
het goede, iets goeds
bonum
het slechte, ramp
malum
aarde, land
terra
lot; (on)geluk
fortuna
1. wapens 2. gereedschap
arma
weldaad
beneficium
soldaat
miles
volk
populus
natuur
natura
naam
nomen
niemand
nemo
zee
mare
plan, besluit, advies
consilium
opdracht; macht; rijk
imperium
jaar
annus
(leger)kamp
castra
gewoonte
mos
maat; wijze
modus
nacht
nox
leger
exercitus
afkomst, soort
genus
(terug)geven
reddo
hoofd, kop
caput
koningschap, macht, rijk
regnum
berekening, verstand, manier
ratio
woede
ira
trouw, vertrouwen
fides
volk; geslacht
gens
stem, woord
vox
hemel
caelum
vriend
amicus
gevaar
periculum
hoop
spes
1. slechts; zozeer 2. zoveel, zo grote massa
tantum
woord
verbum
angst
metus
moeder
mater
pijn; verdriet
dolor
liefde
amor
verstand
mens
reis; weg; route
iter
misdaad
scelus
grens; (plur.) gebied
finis
ruiter; ridder(stand)
eques
leider, eerste, vorst
princeps
staat
respublica
senaat(svergadering)
senatus
vuur
ignis
oog
oculus
zorg
cura
staat, burgers
civitas
consul
consul
leider, aanvoerder
dux
mond; gezicht
os
inspanning, zware arbeid
labor
wet, voorschrift
lex
voorraad; (plur.) troepen
copia
legioen
legio
voet
pes
handwerk, kunst
ars
zoon
filius
teken; beeld
signum
ouder(s)
parens
weg; route; reis
via
gebrek; fout; misdaad
vitium
eer; ere-ambt
honor
straf, boete
poena
broer
frater
gerucht; reputatie
fama
onrecht
iniuria
(nood)lot
fatum
leeftijd, tijdperk
aetas
charme, gunst, dank
gratia
genot, (wel)lust
voluptas
bloed
sanguis
paard
equus
gezicht
vultus
gevecht
proelium
1. werk, arbeid, bouwwerk 2. (opus est + abl.) het is nodig
opus
berg
mons
getal, aantal
numerus
recht
ius
borst; hart
pectus
wijze, wijs
sapiens
wapen; projectiel
telum
jongen; slaaf
puer
1. multum: zeer, vaak 2. multo: veel, verreweg
multum
water
aqua
rivier
flumen
1. gezant 2. onderbevelhebber
legatus
karakter; talent
ingenium
macht: hulp, bezit, troepen
ops
roem, eer
gloria
groep, (leger)kolonne
agmen
1. ijzer 2. (ijzeren wapen) zwaard
ferrum
echtgenoot/genote
coniunx
kinderen
liberi
schip
navis
bos
silva
vaart; aanval
impetus
akker, (platte)land
ager
ijver, interesse, studie
studium
gebruik, nut
usus
scherpte; slaglinie
acies
de zijnen, de eigen mensen
sui
wond; verdriet; steek
vulnus
vlucht
fuga
taak; geschenk
munus
geld
pecunia
vrijheid
libertas
vrede
pax
val, toeval, ongeval
casus
burger
civis
licht, leven, inzicht
lux
rij, rang, orde
ordo
zon
sol
jongeman
iuvenis
velen, veel mensen
multi
ruimte, afstand, (tijds)duur
spatium
gold
unda
dier, levend wezen
animal
kust, strand
litus
vaderland, vaderstad
patria
goud
aurum
slaaf
servus
spreuk, gedicht, lied
carmen
wanorde; menigte
turba
(over)winnaar
victor
rennen, vaart, koers
cursus
voorbeeld
exemplum
1. leeftijd, geboorte 2. zoon, kind 3. geboren
natus
(bestuur over) provincie
provincia
mening, plan, uitspraak
sententia
bescherming, troepen
praesidium
rots(blok), gesteente
saxum
correct, waar
verus
herinnering, geheugen
memoria
wereld
mundus
redding, geluk, gezondheid
salus
hulp, bijstand (plur.) hulptroepen
auxilium
wind
ventus
aanblik, uiterlijk
species
oor
auris
schaduw, schim
umbra
moord, bloedbad
caedes
overigen, overige mensen
ceteri
grootte
magnitudo
heer, baas
dominus
gebied, streek, richting
regio
bondgenoot, makker
socius
gelofte, wens
votum
burgerij, volk
plebs
cirkel, schijf
orbis
meisje
puella
stad
oppidum
gesprek
sermo
juk; bergrug
iugum
traan
lacrima
zijkant, flank
latus
taak, plicht
officium
muur
murus
haat
odium
vorm, schoonheid
forma
initiatiefnemer, stichter, schrijver
auctor
vriendschap
amicitia
rivier(tje)
amnis
letter (plur.) brief
littera
menigte, massa
multitudo
kleding(stuk), kleed
vestis
(opper)bevelhebber, keizer
imperator
redevoering
oratio
vrouw
femina
lof(prijzing)
laus
vlam
flamma
veld, (open) vlakte
campus
macht, kracht, mogelijkheid
potestas
(zit)plaats, zetel, woonplaats
sedes
uitstel, pauze, oponthoud
mora
beschuldiging, verwijt, misdaad
crimen
echtgenote
uxor
ster
sidus
cohort, groep
cohors
dak, huis
tectum
oordeel, proces
iudicium
angst
timor
wild dier, beest
fera
rug
tergum
overwinning
victoria
1. onbeschaafd 2. vreemdeling
barbarus
gevecht
pugna
smeekbede; (dood)straf
supplicium
vloot
classis
de onzen, onze eigen mensen
nostri
rijkdom
divitiae
afgunst, weerzin
invidia
ziekte
morbus
tempel
templum
wijsheid
sapientia
voorouders
maiores
boom
arbor
gezicht, uiterlijk
facies
licht
lumen
rust, vrije tijd
otium
slaap
somnus
waarheid
verum
altaar
ara
(ge)schreeuw
clamor
prijs, geld
pretium
buit
praeda
geschenk, cadeau
donum
(volks)tribuun, hoofdofficier
tribunus
daad, misdaad
facinus
smeekbede
preces
daad, handeling, feit
factum
aarde
tellus
hartstocht, stemming
affectus
begeleider, metgezel
comes
verlangen, lust
libido
beloning, prijs
praemium
ledematen, deel
membrum
taak, werk, moeite
negotium
sieraad, roem, deugd
decus
volk, gepeupel
vulgus
wind, ziel, geest
anima
waanzin, razernij, liefde
furor
meisje, jonge vrouw
virgo
ronding, borst, plooi, baai
sinus
adem, geest(drift), moed
spiritus
voorhoofd, voorkant
frons
de overige dingen
cetera
begin
initium
beweging, opstand
motus
oude man, bejaarde
senex
kar, wagen
currus
begrafenis, lijk, dood
funus
inspanning, hulp
opera
boei
vinculum
tijd(stip), (nood)weer, onrust
tempestas
gebod, god(delijke macht)
numen
stap, trap, rang(orde)
gradus
schaamte, eer(gevoel)
pudor
forum, markt, plein
forum
stof, oorzaak
materia
(stads)muur, stad
moenia
weinigen, weinig mensen
pauci
wijn
vinum
wil, bedoeling
voluntas
oever
ripa
hoorn
cornu
vreugde, lust
gaudium
zus
soror
golf, onrust
fluctus
macht, kracht, werking
potentia
bos, woud
nemus
bewaker
custos
ballingschap
exsilium
grond, land
solum
dier, vee
pecus
gewicht
pondus
voorschrift, opdracht
praeceptum
(hoofd)haar, bladeren
coma
uur
hora
wijsbegeerte, filosofie
philosophia
gevoel, mening, verstand
sensus
rust
quies
aanzien, gezag, besluit
auctoritas
verlangen, lust
cupiditas
heilig gebruik, heiligdom
sacrum
lot(ing), orakel(spreuk)
sors
bries(je), lucht, adem
aura
voetganger, infanterist
pedes
(wed)strijd
certamen
(genees)middel
remedium
vlakte, grond, zee
aequor
zwaard
gladius
beeld, schim, portret
imago
noodzaak, behoefte, noodlot
necessitas
ruiterij, ridderstand
equitatus
spoor, (voet)stap
vestigium
een groot deel, veel
multum
aangeklaagde
reus
hinderlaag
insidiae
drempel, huis, begin
limen
houding, kleding, aard
habitus
pretor, aanvoerder
praetor
burcht, bergtop
arx
fakkel, vuur, ster
fax
uitgang, afloop, dood
exitus
echtgenoot
maritus
last, lading, probleem
onus
mening, reputatie, gerucht
opinio
poort
porta
bewerking, zorg, verering
cultus
misdaad, goddeloosheid
nefas
ambt, ambtenaar, overheid
magistatus
armoede, gebrek
paupertas
hoeveel, hoezeer, zoveel als
quantum
voorwaarde, situatie, afspraak
condicio
getuige
testis
brons, geld
aes
1. sterfelijk 2. sterveling
mortalis
tijd(perk), generatie
saeculum
eten, voedsel
cibus
godin
dea
geluk, succes
felicitas
kudde, groep, troep
grex
tong, taal
lingua
eiland
insula
rechter
iudex
personeel, huishouden
familia
ramp, nederlaag
clades
kern, kracht, (eiken)hout
robur
gif, toverdrank
venenum
afkomst, volk, soort
natio
hebzucht, gierigheid
avaritia
uitkomen, gebeuren, overkomen
evenio
haven
portus
vlot, schip(brug)
ratis
geschut, marteling
tormentum
zilver
argentum
list, bedrog, vuile streek
dolus
klap, stoot, (tegen)slag
ictus
onderscheid, beslissing, gevaar
discrimen
dochter
filia
overvloed, overdaad
luxuria
massa, gevaarte, inspanning
moles
kleur
color
opening, (boor)gat
foramen
aarde, grond, bodem
humus
ouderdom
senectus
centurio, honderdman
centurio
dwaling
error
honger
fames
bron, oorzaak
fons
gezegde, woord
dictum
rouw, droefheid
luctus
plichtsgevoel, ontzag, liefde
pietas
stilte
silentium
duisternis, nacht
tenebrae
gewoonte, ervaring, omgang
consuetudo