Level 2 Level 4
Level 3

原形與字根


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
matimawag
mawag
gapit
gapit
atanang
atanang
madiup
diup
madinaw
dinaw
mami
mami
midama
idama
kman
kan
mit
it
mavok
avok
mawap
awap
gmagag
gagag
migug
igug
tawupag
upagan
mirip
irip
tmabe
tabe
matawtawug
tawug
smulat
sulat
kting
kting
masusu
su
mururaw
ruraw
gmisong
gisong
dmiri
diri
tmalum
talum
gmirag
girag
dmarang
darang
dmudong
dudong
hmaul
haul
mirung
irung
munongang
nonang
sisium
sium
lmangoy
langoy
mukwa
ukwa
irua
irua
magdak
agdak
hmalhal
halhal
kmagat
kagat
kmiim
kiim
kmita
kita
lmulug
lulug
mad
ad
mananag
ananag
matawa
tawa
hminawa
hinawa
gmidal
gidal
gmaas
gaas
milingig
ilingig
gmiming
giming
hmiklaing
hiklaing
mavagango
vagango