Level 3
Level 4

原形與命令


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
matimawag
matimawaga
gapit
gapita
atanang
atananga
madiup
madiupa
madinaw
madinawa
mami
mamia
midama
midamaa
kman
kmana
mit
mita
mavok
mavoka
mawap
mawapa
gmagag
gmagaga
migug
miguga
tawupag
tawupaga
mirip
miripa
tmabe
tmabea
matawtawug
matawtawuga
smulat
smulata
kting
ktinga
masusu
masusua
mururaw
mururawa
gmisong
gmisonga
dmiri
dmiria
tmalum
tmaluma
gmirag
gmiraga
dmarang
dmaranga
dmudong
dmudonga
hmaul
hmaula
mirung
mirunga
munongang
munonganga
sisium
sisiuma
lmangoy
lmangoya
mukwa
mukwaa
irua
iruaa
magdak
magdaka
hmalhal
hmalhala
kmagat
kmagata
kmiim
kiima
kmita
kitaey
lmulug
lmuluga
mad
mada
mananag
mananaga
matawa
matawaa
hminawa
hminawaa
gmidal
gmidala
gmaas
gmaasa
milingig
milingiga
gmiming
gmiminga
hmiklaing
hmiklainga
mavagango
mavagangoa