Level 10 Level 12
Level 11

Verbs


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
etmək
to do
yazmaq
to write
almaq
to get, buy, take
vermək
to give
getmək
to go
gəlmək
to come
işləmək
to work
oxumaq
to read
yaşamaq
to live
danışmaq
to speak
bilmək
to know
baxmaq
to look, watch
olmaq
to be, become
sevmək
to love
istəmək
to want
görmək
to see
gəzmək
to travel, stroll
uçmaq
to fly
hazırlamaq
to prepare
oturmaq
to sit
dayanmaq
to stand
demək
to tell
gözləmək
to wait (for)
yemək
to eat
zənq vurmaq
to call (on the telephone)
qulaq asmaq
to listen to
anadan olmaq
to be born
tikmək
to build
istirahət etmək
to rest, have a rest
içmək
to drink
öyrənmək
to learn
gülmək
to laugh
başa düşmək
to understand
kömək etmək
to help
tanımaq
to know (a person)
çalışmaq
to try to do
-m-
to make a verb negative