Level 2
Level 1

1-60 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
the
a, az
be, was/were, been
van, létezik (3 igeidő)
of
birtoklást fejez ki (a szó elött áll a birtok, utána a birtokos)
and
és
a
egy (mássalhangzóval kezdődő angol szó elött)
in
-ban (elhelyezkedés); -ba (irány)
to
...-ni (igék előtt állva "eltüntet" mindenféle időre, számra és személyre való utalást); azért, hogy ... (az utána következő ige az előtte álló igével kifejezett cselekvés célját adja meg); vminek, vkinek az irányába (főnév nélkül, igék után)
have, had, had
birtokol vmit, rendelkezik vmivel; magához vesz ételt, italt; kap (üzenetet, telefonhívást) (3 igeidő)
it
az (meghatározhatatlan nemű dolgokra, fogalmakra, élőlényre utal)
to
-hoz, -hez, -höz
for
vki részéRE, vmilyen alaklomRA, vmennyi időn át
I
én
that
hogy, aki(t), ami(t), akik(et), amik(et) [kötőszó]
you
te, ön, ti , önök
he
ö (hímnem)
on
-on, -en, -ön (térbeli elhelyezkedés); -ra, -re (irány)
with
-val, -vel; valaminek a segítségével
do, did, done
csinál vmit (nem "make") (3 igeidő)
at
-kor (időben egy bizonyos ponton); -nál, -nél (térben egy bizonyos hely vagy dolog közelében)
by
vki vagy vmi által; közel, a közelben
not
nem
this
ez (közelre mutat)
but
de, viszont, azonban
from
-ból, -ből, -tól, -től
they
ők; azok
his
az ő (férfi birtokol egy vagy több vkit(ket) vagy vmit(ket))
that
az a (távolra mutat) [determináns]
she
ő (nőnem)
or
vagy
which
melyik? mely?
as
mivel(hogy), minthogy; annyira ..., mint ...; olyan ..., mint ...; melléknevek és határozószók előtt: épp, annyra, pontosan olyan ...
we
mi
an
egy (magánhangzóval kezdődő angol szó elött)
say
(ki)mond (leggyakrabban akkor használjuk, amikor idézünk, hogy vki mit mondott)
will
fog ...-ni (jövő időbe kerül az utána köv. ige); akarat; végrendelet
would
-na, -ne (feltételes módba kerül az utána köv. ige)
can
képes vagy tud ...-ni; -hat, -het; udvarias kérdés esetén; vki engedélyt kér vagy ad vmire
if
ha; vajon ...-e? (eldöntendő kérdést a "whether" szó helyett ezzel is indíthatunk "függő beszédben")
their
az ő ... (egy vagy több vkijük vagy vmijük)
go, went, gone
megy vhova (3 igeidő)
what
mi? mik? mit? miket? (kérdésben); az, ami; azok, amik; azt, amit; azokat, amiket; milyen fajta, féle, típusú ...?
there
"Van egy ... vhol" vagy "Vannak ...-k vhol" szerkezet első tagja; oda, ott
all
az összes ..., az egész ..., minden; egészen, teljesen
get, got, got
jut, kap, szerez (3-4 igeidő)
her
az ő (nő birtokol egy vagy több vkit(ket) vagy vmit(ket))
make, made, made
készít, csinál (3 igeidő)
out
kifelé, kint
up
fel, fent
see, saw, seen
lát, érzékel, ért (3 igeidő)
know, knew, known
tud, ismer (3 igeidő)
time
idő, időpont, alkalom
take, took, taken
elvesz; elvisz; cselekvést hajt végre (vesz levegőt, tesz sétát); igényel (időt, pénzt); készít (fényképet); megmér (lázat, vérnyomást); közlekedési eszközt, utat használ; bevesz (orvosságot) (3 igeidő)
them
őket
some
néhány, némi, valamennyi
could
tudott, képes volt ...-ni, -hatott, -hetett (multbeli képességet, lehetőséget, engedélyt fejez ki)
so
nagyon, olyannyira; így, tehát, következésképpen
him
őt (hímnem)
year
év
into
-ba, -be
its
annak a(z) ... (semleges nem esetén (dolgokra, élőlényekre, meghatározhatatlan nemű emberre) mint birtokosra utal)