Level 1 Level 3
Level 2

61-120 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
then
akkor (a múlt vagy a jövő egy időpontjában vagy időszakában); aztán (felsorolásban)
think, thought, thought
gondol; gondolkodik (3 igeidő); gondolat
my
az én ... (egy vagy több vkim vagy vmim)
come, came, come
jön; elérkezik (egy bizonyos állapotot elér); elkezdődik egy új helyzet; elér (egy bizonyos pontig vagy szintig); megérkezik (hír, üzenet); sorban vagy listán egy bizonyos helyen van (3 igeidő)
than
...-bb (-an, -en), mint (két dolgot összehasonlító szerkezet közepén)
more
...-bb (-an, -en) (az összes két szótagnál hosszabb melléknevet, valamint az összes nem rendhagyó határozószó középfokát ezzel képezzül); több ...
about
-ról, -ről; körülbelül
now
most
last
az elmúlt ... (pl. hét, szerda, év)
your
a te, az ön, a maga, a ti, az önök, a maguk (egy vagy több vkije vagy vmilye)
me
engem, nekem
other
más; a másik; mások; a többiek
give, gave, given
odaad vkinek vmit; mutat vagy átad információt, gyógyszert juttat be valaki testébe, vmi jót vagy segítséget ad, megfertőz, fizet (pénzt vmiért), adományoz (3 igeidő)
just
éppen, pontosan, csupán, csak
should
kellene, kéne, helyes volna (vmit csinálni); eléggé valószínű, hogy ... (esélyek latolgatására is használható)
these
ezek a ...-k
people
nép, emberek
also
szintén, is
well
jól
any
bármely, bármiféle (állító mondatban); valamennyi (kérdő mondatban); semennyi (tagadó mondatban)
only
csak, kizárólag
new
új
very
nagyon; az a bizonyos (a leginkább megfelelő; pontosan az, akit vagy amit említettünk, és nem más)
when
mikor?, amikor
may
lehet; esélyek vagy lehetőségek latolgatására használják (x% esély van arra, hogy ...); engedélyezés kifejezésére (vki engedélyt kér vagy ad ...-ni)
way
út, vminek a módja
look
néz, pillant (időben rövidebb); kinézet; pillantás
like
hasonló, hasonlóképpen; tetszik, kedvel, szeret
use
használ; használat
her
őt (nőnem)
such
annyira ...; ilyen vagy olyan ...
how
milyen, mennyire ...? (melléknevek és határozószók elött); hogyan?
because
mert, hiszen
good
find, found, found
meglel valamit, vkit vagy vmit vmilyennek talál, azon a véleményen van (3 igeidő)
man
férfi
our
a mi ... (egy vagy több vkink vagy vmink)
want
akar
day
nap (24 óra)
between
(két dolog) között, közé
event
esemény, eset, rendezvény, még .. is, még ... se (egy dolog meglepő módon nem tartozik egy halmazba)
after
után
down
lenn, lent, le
yeah
igen, ja, persze
thing
dolog
tell, told, told
elmond, elmesél, megmond vmit vkinek (3 igeidő)
through
át, keresztül
back
vissza, hátra, hátul
still
még mindig (annak ellenére, ami történt vagy elhangzott)
must
kell ..-ni; tagadó formában: tilos ..-ni; 100%, tuti, biztos, hogy ...
child
gyermek
here
itt, ide
over
fölött, át vagy el vmi fölött; véget ér valami
too
túl(ságosan)
put, put, put
tesz, rak (3 igeidő)
own
birtokol, a saját ..-ja
work
dolgozik, üzemel, működik; munka, munkahely, (írás)mű, alkotás
become, became, become
válik vmivé, vmilyenné (3 igeidő)
old
öreg, idős, régi
government
kormány(zat)