Level 2
Level 1

Regulamin konkursu WRPO 9.2.1


67 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Beneficjent
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków z budżetu państwa na podstawie umowy lub porozumienia (dotyczy PJB), wskazana w komparycji umowy/porozumienia, niebędąca Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+.
DEFS
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWW
DPR
Departament Polityki Regionalnej UMWW
DWP
Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW
EFRR
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS
Europejski Fundusz Społeczny
Instytucje otoczenia biznesu
Podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności (bez względu na formę prawną), niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP
JST
Jednostka Samorządu Terytorialnego
KOP
Komisja Oceny Projektów
OCI
Opinia o celowości inwestycji, o której mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Pomoc de minimis
Pomoc osobnej kategorii Pomocy Publicznej. Z założenia jest to wsparcie o niewielkich rozmiarach, które nie powoduje naruszenia podstawowych zasad traktatowych (tzw. progu odczuwalności). Krótko mówiąc nie zakłóca konkurencji na rynku.
de minimis non curat lex
prawo nie troszczy się o drobiazgi
PPP
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Rozporządzenie 1407/2013
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1)
Rozporządzenie 651/2014
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017 r. ze zm.)
Ustawa o finansach publicznych
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 ze zm.)
Ustawa o rewitalizacji
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1023)
Ustawa Prawo budowlane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.)
Ustawa PZP
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
WFOŚiGW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu
110.000.000,00 PLN
realizacja projektów bez pomocy publicznej
w zakresie projektów, w których nie występują przesłanki występowania pomocy publicznej, a także w ramach których Wnioskodawca/Beneficjent nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa
realizacja projektów objętych pomocą puliczną
w zakresie projektów, w których może, bądź zakłada się występowanie elementów komercyjnych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wsparcie udzielane będzie w ramach pomocy na infrastrukturę lokalną i pomocy de minimis
Beneficjent jest zobowiązany zachować trwałość projektu
przez okres trzech lub pięciu lat (w zależności od statusu podmiotu), od daty dokonania płatności końcowej na jego rzecz, zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego.
Podstawą do realizacji projektów w formule PPP
jest umowa zawarta przez Wnioskodawcę z Partnerem prywatnym, wybranym zgodnie z PZP
Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Działania muszą przyczyniać się do rozwiązywania zdiagnozowanych w ramach Programu Rewitalizacji problemów społecznych. Wsparcie w ramach Działania
musi być komplementarne ze wsparciem kierowanym na cele zbieżne z zakresem interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (w zakresie projektów realizowanych lub planowanych do realizacji).
W ramach konkursu realizowane mogą być jedynie projekty komplementarne z innymi projektami lub działaniami społecznymi (spełniającymi cele Europejskiego Funduszu Społecznego). Ocenie podlega związek projektu z innymi przedsięwzięciami na danym obszarze rewitalizowanym,
wpisującymi się w cele EFS (projekty w trakcie lub planowane do realizacji) na poziomie spełniania celów właściwego Programu Rewitalizacji. Powyższa komplementarność weryfikowana będzie w oparciu o zapisy właściwego Programu Rewitalizacji.
Dla projektów zintegrowanych z działaniami z celami zbieżnymi z zakresem interwencji EFS przewidziane będą dodatkowe preferencje (projekty realizowane lub planowane do realizacji). Wskazane zintegrowanie musi zachodzić co najmniej w jednym z przytoczonych aspektów:
podmiotowym, partnerstwa, przedmiotowym, obiektu, bezpośredniej grupy docelowej w kontekście wzajemnego wzmacniania się rezultatów lub projekty warunkują się wzajemnie/stanowią następujące po sobie etapy określonego programu działania.
Realizowane w ramach konkursu projekty w zakresie kultury muszą przyczyniać się do
osiągania wymiernych i trwałych korzyści społeczno-gospodarczych, w tym poprzez zwiększenie potencjału turystycznego, rozwoju e-kultury oraz przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury.
Inwestycje w drogi lokalne mogą stanowić jedynie
element uzupełniający realizowanego projektu kompleksowego (niedominujący w całym projekcie).
Zakres projektu nie może dotyczyć wyłącznie
podniesienia estetyki przestrzeni.
W ramach projektu nie ma możliwości
wniesienia wkładu własnego w formie niepieniężnej, w tym w formie wolontariatu
Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia wynikające z kompleksowych Programów Rewitalizacji (wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego) dotyczące
zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych.
Realizowane będą projekty obejmujące Budowę, przebudowę, rozbudowę, adaptację lub remonty:
budynków, obiektów i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem znajdujących się na obszarach rewitalizacji (w tym m.in., domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, instytucje kultury, domy kultury, centra aktywności obywatelskiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz obiekty służące wsparciu osób wykluczonych) w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych
Realizowane będą projekty obejmujące wsparcie inwestycyjne w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy oraz wyposażenia obiektów na potrzeby funkcjonowania
podmiotów ekonomii społecznej.
Realizowane będą projekty obejmujące poprawę funkcjonalności ruchu
kołowego, ruchu pieszego i rewitalizowanego terenu (tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego)
Realizowane będą projekty obejmujące poprawę funkcjonalności przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu, w tym
wyburzanie budynków i uporządkowanie przestrzeni publicznej (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego).
Realizowane będą projekty obejmujące renowację
wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego).
Termin rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków dla projektów, w których nie występuje pomoc publiczna rozpoczyna się
1 stycznia 2014 r., z zastrzeżeniem warunków określonych w przytoczonym wyżej dokumencie, w tym zapisów części III.G i VII niniejszego Regulaminu, dotyczących obowiązku publikacji zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności.
Koszty kwalifikowalne; projekty nie objęte pomocą publiczną (s...)
studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko, dokumentacja techniczna, analizy finansowe i ekonomiczne, badania i ekspertyzy (m.in. odwierty próbne, sondowanie gruntu, inwentaryzacja stanu istniejącego), opracowania geodezyjne i geologiczne, opinie konserwatorskie;
Koszty kwalifikowalne; projekty nie objęte pomocą publiczną (p...)
przygotowanie terenu pod budowę (w tym prace rozbiórkowe);
Koszty kwalifikowalne; projekty nie objęte pomocą publiczną (mtż)
koszty zakupu środków trwałych wraz z montażem;
Koszty kwalifikowalne; projekty nie objęte pomocą publiczną (niemat...)
koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych wraz z wdrożeniem;
Koszty kwalifikowalne; projekty nie objęte pomocą publiczną (bud...)
koszty prac i materiałów budowlanych;
Koszty kwalifikowalne; projekty nie objęte pomocą publiczną (nadz...)
nadzór nad realizacją inwestycji (inspektorzy nadzoru, zespół inżyniera kontraktu);
Koszty kwalifikowalne; projekty nie objęte pomocą publiczną (prom...)
koszty promocji projektu;
Koszty kwalifikowalne; projekty nie objęte pomocą publiczną (VAT...)
podatek VAT będzie mógł być kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy Wnioskodawca nie będzie miał prawnej możliwości jego odzyskania (nabyte aktywa oraz wybudowana infrastruktura nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT), a także nabyte aktywa oraz wybudowana infrastruktura nie będą udostępnione innym podmiotom do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT;
Koszty kwalifikowalne; projekty objęte pomocą publiczną; Wydatki finansowane w ramach pomocy na infrastrukturę lokalną
koszty zakupu środków trwałych wraz z montażem, koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych wraz z wdrożeniem, przygotowanie terenu pod budowę (w tym prace rozbiórkowe), koszty prac i materiałów budowlanych. Wydatki wskazane powyżej mogą zostać uznane za koszty kwalifikowalne wyłącznie pod warunkiem włączenia ich do ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych Beneficjenta i uznania ich za wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości.
Koszty kwalifikowalne; projekty objęte pomocą publiczną; Wydatki finansowane w ramach pomocy de minimis
studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko, dokumentacja techniczna, analizy finansowe i ekonomiczne, badania i ekspertyzy (m. in. odwierty próbne, sondowanie gruntu, inwentaryzacja stanu istniejącego), opracowania geodezyjne i geologiczne, opinie konserwatorskie, promocja projektu, nadzór nad realizacją inwestycji (inspektorzy nadzoru, zespół inżyniera kontraktu).
podatek VAT będzie mógł być kwalifikowalny jedynie w przypadku,
gdy Wnioskodawca nie będzie miał prawnej możliwości jego odzyskania (nabyte aktywa oraz wybudowana infrastruktura nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT), a także nabyte aktywa oraz wybudowana infrastruktura nie będą udostępnione innym podmiotom do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT.
Przykładowe koszty niekwalifikowalne
amortyzacja; koszty zakupu środków transportu; zakup używanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; koszt pożyczki lub kredytu; koszty osobowe; koszty przygotowania, rozliczania, obsługi, zarządzania i koordynacji realizacji projektu; program funkcjonalno-użytkowy; roboty budowlane oraz pozostałe prace związane z inwestycjami w drogi lokalne przekraczające 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi
500.000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania projektu nie objętego pomocą publiczną wynosi
30.000.000,00 PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu objętego pomocą publiczną wynosi
15.000.000,00 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów nie objętych pomocą publiczną wynosi
85% kosztów kwalifikowalnych
W przypadku realizacji projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania projektu do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem: (jeśli chodzi o projekty zawierające wyłącznie elementy inwestycyjne)
(infrastruktura lokalna) kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz przedstawionych w Studium Wykonalności
W przypadku realizacji projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania projektu do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem: (w przypadku pomocy de minimis)
w przypadku wystąpienia w projekcie wydatków finansowanych z pomocy de minimis maksymalna wartość przedmiotowej pomocy nie może przekroczyć 700 000,00 PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektów w zakresie kultury, których celem jest poprawa spójności społecznej dzięki umożliwieniu lepszego dostępu do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych koszty kwalifikowalne stanowią maksymalnie
8.000.000,00 PLN.
Wartość wnioskowanej pomocy de minimis łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez Wnioskodawcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość
200.000 EUR.
Wsparcie w ramach konkursu udzielane jest w formie
pomocy bezzwrotnej
Dofinansowanie może być przekazane w formie zaliczki przed poniesieniem wydatków na realizację projektu lub
jako refundacja poniesionych wydatków kwalifikowalnych.
Inne dodatkowe środki publiczne pozyskane na realizację projektu, które zostaną zaangażowane w jego realizację mogą
zmniejszyć poziom dofinansowania projektu w ramach WRPO 2014+.
Przykładami pomocy publicznej udzielonej w odniesieniu do wydatków związanych z projektem są
ą niektóre rodzaje kredytów preferencyjnych, zwolnienie z podatku od nieruchomości, czy stanowiąca pomoc de minimis, jednorazowa amortyzacja, o której mowa w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Umowa zawierana będzie tylko z partnerem wiodącym, który będzie miał status Beneficjenta i będzie ponosił pełną odpowiedzialność za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu. Partner wiodący będzie odgrywał zatem
kluczową rolę w projekcie, w związku z czym wskazane jest, żeby był nim podmiot posiadający największy potencjał pod względem finansowym, instytucjonalnym i organizacyjnym oraz odpowiednie doświadczenie, który tym samym wniesie znaczny wkład w jego realizację.
Udział Partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru
nieznacznego
Wnioskodawca zobowiązany jest udokumentować posiadanie środków finansowych na pokrycie
wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych. Zabezpieczeniem ww. środków może być uchwała budżetowa lub/i WPF (w przypadku JST), umowa kredytowa, promesa kredytowa, lokata bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia środków