Level 2
Level 1

1 - 30


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ài
爸爸
Bàba
杯子
Bēizi
北京
Běijīng
Běn
不客气
Bù kèqì
Cài
chá
chī
出租车
chūzū chē
打电话
Dǎ diànhuà
de
diǎn
电脑
diànnǎo
电视
diànshì
电影
diànyǐng
东西
dōngxī
dōu
对不起
duìbùqǐ
duō
多少
duōshǎo
儿子
érzi
èr
饭店
fàndiàn
飞机
fēijī
分钟
fēnzhōng