Level 4
Level 5

121 - 150


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
xiǎo
小姐
xiǎojiě
xiē
xiě
谢谢
xièxiè
星期
xīngqí
学生
xuéshēng
学习
xuéxí
学校
xuéxiào
衣服
yī fú
医生
yīshēng
医院
yīyuàn
椅子
yǐzi
一点儿
yīdiǎn er
yǒu
yuè
zài
再见
zàijiàn
怎么
zěnme
怎么样
zěnme yàng
zhè
中国
zhōngguó
中午
zhōngwǔ
zhù
桌子
zhuōzi
昨天
zuótiān
zuò
zuò