Level 25 Level 27
Level 26

Właściwości


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adhesive
adhezyjny
amphoteric
amfoteryczny
aqueous
wodnisty
colligative properties
własności koligatywne roztworów
electrovalence
wartościowość elektrochemiczna
hygroscopic
higroskopijny
immiscible
niemieszalny
impermeable
nieprzepuszczalny
non-flammable
niepalny
isotropic
izotropowy
molecular
molekularny
miscible
mieszalny
plastic
plastyczny
property
właściwość
radioactivity
radioaktywność
semi-permeability
półprzepuszczalność
semisynthetic
półsyntetyczny
thermoplastic
termoplastyczny
vitreous
szklisty
viscosity
lepkość
weak acid
słaby kwas
weak base
słaba zasada
solubility
rozpuszczalność
density
gęstość
inflammable, incendiary
łatwo palny
toxicity
toksyczność
ductility
kowalność
reactivity
reaktywność