Level 26 Level 28
Level 27

Stałe, prawa, skale wielkości


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Avogadro constant
stała Avogadra
Boyle's law
prawo Boyla
centimeter
centymetr
centi
centi
Celsius scale
skala Celsjusza
cubic centimeter
centymetr sześcienny
dot diagram
diagram punktowy
equilibrium constant
stała równowagi
gram
gram
hertz
herc
hardness
twardość
kinetic theory
kinetyczno-molekularna teoria gazów
Kelvin scale
skala Kelwina
joule
dżul
isotonic
izotoniczny
ionization constant
stała jonizacji
Law of Conservation of Mass
Prawo Zachowania Masy
liter
litr
mass number
liczba masowa
Nernst equation
równanie Nernsta
molecular mass
masa cząsteczkowa
molarity
stężenie molarne
molar volume
objętość molarna
molality
molalność
milliliter
mililitr
milli
mili
Pascal
Pascal
physical property
własność fizyczna
radius
promień
solubility curve
krzywa rozpuszczalności
solubility product constant
stała wyniku rozpuszczalności
stability constant
stała stabilności
standard condition
warunki standardowe
standard electrode potential
standardowa potencjalność elektrody
standard solution
rozwiązanie standardowe
temperature
temperatura
volume
objętość
volt
wolt
velocity of light
prędkość światła
velocity
prędkość
vapor pressure
ciśnienie parowania
Van't Hoff equation
równanie Van't Hoffa
Van der Waals force
siła Van der Walsa
unit
jednostka
uncertainty principle
zasada nieokreśloności Heisenberga
wave length
długość fali
wave velocity
prędkość fali
weight
waga