Level 27
Level 28

Ogólne


253 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
absorption
pochłanianie
accelerator
akcelerator
absorption coefficient
współczynnik pochłaniania
absorptivity
absorpcyjność
electron acceptor
akceptor (cząsteczka, pojedynczy atom lub jon)
accuracy
dokładność
activation
aktywacja
activity
aktywność
adsorbate
adsorbat
adsorbent
adsorbent
air pressure
ciśnienie powietrza
alum
ałun
amperometry
amperometria
analysis
analiza
analytical chemistry
chemia analityczna
angle
kąt
antacid
związek zobojętniający kwas
antienzyme
antyenzym
antichlor
antychlor
antifebrin
antyfebryn
antifreeze
środek przeciw zamarzaniu
antimatter
antymateria
antioxidant
antyutleniacz
antiseptic
antyseptyczny
aqua
woda
atmosphere
atmosfera
atmospheric pressure
ciśnienie atmosferyczne
balance
równowaga
binary compound
związek chemiczny składający się z dwóch elementów
binding energy
energia wiązania
biochemistry
biochemia
boiling
wrzący
bond
wiązanie
bond energy
energia wiązania chemicznego
bonding
wiązanie (czynność)
buffer
bufor
calorie
kaloria
capacity
pojemność
carbon black
czarny węgiel
chain
łańcuch
change
zmiana
chelate
chelat
chemical property
własność chemiczna
chemistry
chemia
circulation
obieg
clamp
klamra
coefficients
współczynniki
collision
zderzenie
colloid chemistry
chemia koloidów
combination
kombinacja
complex ion
jon kompleksowy
component
składnik
composite
złożony
composition
kompozycja
compound
kompleks, mieszanina
concentrated solution
stężony roztwór
concentration
stężenie
configuration
konfiguracja
constant
stała
covalent bond
wiązanie kowalencyjne
cover
przykrycie
cracking
pękanie
critical mass
masa krytyczna
critical point
punkt krytyczny
critical pressure
ciśnienie krytyczne
critical temperature
temperatura krytyczna
curve
krzywa
data
dane
definition
definicja
dehydration agent
czynnik odwadniający
deionized water
dejonizowana woda
detergent
detergent
deuterium
deuter
diluent
rozcieńczalnik
dipole
dipol
direct combination
bezpośrednia kombinacja
direct combustion reaction
bezpośrednia reakcja spalania
direct current
bezpośredni strumień
disproportionation
dysproporcjonowanie
distillation
destylat
double bond
wiązanie podwójne
element
element
elevation
poziom
empirical formula
wzór empiryczny
emulsion
emulsja
endpoint
punkt na jednym z końców odcinka
enthalpy
entalpia
enzyme
enzym
equation
równanie
equivalent
równoważny
equivalent masses
masy równoważne
experiment
doświadczenie
fiber
włókno
filler
wypełniacz
filtrate
filtrować
force
siła
formula
wzór
formula mass
masa cząsteczkowa
fossil
skamieniałość
free energy
wolna energia
free radical
wolny rodnik
freezing point
punkt zamarzania
frequency
częstotliwość
functional group
grupa funkcyjna
gas
gaz
halogen
halogen
hard water
twarda woda
heavy hydrogen
ciężki wodór
heterocyclic
heterocykliczny
homogenous mixture
mieszanina jednorodna
hydrogen bomb
bomba wodorowa
hydrogen bond
wiązanie wodorowe
hypothesis
hipoteza
impurity
zanieczyszczenia
ideal gas
gaz doskonały
increment
przyrost
inorganic
nieorganiczny
inorganic chemistry
chemia nieorganiczna
insecticide
środek owadobójczy
intermediate
pośredni
ion
jon
ionic bond
wiązanie jonowe
irreversible
nieodwracalny
isolation
izolacja
isomer
izomer
isomerization
izomeryzacja
isotope
izotop
kilogram
kilogram
kinetic energy
energia kinetyczna
kinetics
kinetyka
level
poziom
light metal
metal lekki
liquid crystal
ciekły kryształ
macromolecule
makrocząsteczka
matter
materia
metallic bond
wiązanie metaliczne
metallic conduction
kondukcja metaliczna
microanalysis
mikroanaliza
mixture
mieszanina
molar concentration
stężenie molowe
molecular formula
wzór cząsteczkowy
mole
mol
molecule
cząsteczka
monomer
monomer
neutral solution
roztwór neutralny
noble gas
gaz szlachetny
non-electrolyte
nieelektrolit
nonmetal
niemetal
nonpolar molecule
niespolaryzowana cząsteczka
normal solution
zwykły roztwór
nuclear energy
energia nuklearna
nuclear fission
rozszczepienie nuklearne
nuclear fuel
paliwo nuklearne
nuclear fusion
fuzja jądrowa
nuclear reaction
reakcja nuklearna
number
liczba
nylon
nylon
observed value
wartość zaobserwowana
oil
olej
optical
optyczny
optical rotation
obrót optyczny
orbit
orbita
orbital
orbitalny
order
kolejność
order of reaction
rząd reakcji chemicznej
organic
organiczny
organic chemistry
chemia organiczna
organic compound
związek organiczny
ozone
ozon
pair
para
percentage composition
skład procentowy
percentage error
błąd procentowy
perfect
idealny
period
okres
periodic
okresowy
periodic law
prawo okresowe
periodic table
tablica okresowa
petroleum
ropa naftowa
phase
faza
photochemistry
fotochemia
photon
foton
physical change
zmiana fizyczna
point
punkt
polar bond
wiązanie spolaryzowane
polar molecule
cząsteczka spolaryzowana
potential energy
energia potencjalna
precipitant
odczynnik strącający
precipitate
osadzać
atmospheric precipitation
opad atmosferyczny
product
produkt
proof
dowód
proton acceptor
przyjmujący proton
purity
czystość
qualitative analysis
analiza jakościowa
quality control
kontrola jakości
radiation
promieniowanie
radiocarbon
radiowęglowy
rare
rzadki
rare gas
rzadki gaz
rare metal
rzadki metal
ray
strumień
reflux
cofać się (o płynach)
regeneration
regeneracja
replicating
replikowanie
ring
pierścień
saturated compound
związek nasycony
saturated solution
roztwór nasycony
scientific method
metoda naukowa
scientific notation
zapis naukowy
yeast
drożdże
X-rays
promienie X
wave
fala
water vapor
para wodna
water pollution
zanieczyszczenie wody
water glass
szkło wodne
water gas
gaz wodny
volumetric analysis
analiza objętościowa
vicinal
sąsiedni, przylegający
ultraviolet radiation
promieniowanie ultrafioletowe
ultimate analysis
analiza zawartości biomasy
true solution
roztwór właściwy
tritium
tryt
triple point
punkt potrójny
triple bond
potrójne wiązanie
transmutation
transmutacja
titrant
roztwór miareczkowany
thermochemistry
termochemia
theory
teoria
solid solution
roztwór stały
solute
substancja rozpuszczalna
solution
roztwór
solvent
rozpuszczalnik
spectroscopy
spektroskopia
stability
stabilność
stabilization
stabilizacja
stabilizer
stabilizator
standard solution
rozwiązania standardowe
state
stan
stereochemistry
stereochemia
stereoisomer
stereoizomer
strong electrolyte
mocny elektrolit
structural formula
wzór strukturalny
sublevel
podpoziom
subscript
indeks dolny
chemical substance
substancja chemiczna
substituent
składnik zastępczy
supersaturated solution
roztwór przesycony
surface
powierzchnia
surface area
pole powierzchni
suspension
zawiesina
symbol
symbol
synthesis gas
gaz syntezowy
technology
technika