Level 5 Level 7
Level 6

Rodzaje reakcji i procesów


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acid-base neutralization
reakcja zobojętniania
acidification
zakwaszenie
calcination
kalcynacja
carburetion
karburacja
chain reaction
reakcja łańcuchowa
chemical bond
łączenie chemiczne
chemical equation
równanie chemiczne
chemical equilibrium
równowaga reakcji chemicznych
chemical reaction
reakcja chemiczna
chemisorption
chemisorpcja
combustion
spalanie
condensation
kondensacja
condensation reaction
reakcja kondensacji
crystallization
krystalizacja
decomposition
rozkład
dehydration
odwadnianie
dehydrogenation
odwodornianie
dehumidification
osuszanie
destructive distillation
destylacja rozkładowa
dialysis
dializa
diffusion
dyfuzja
dilute solution
roztwór rozcieńczony
displacement
wymiana
dissociation
dysocjacja
double replacement
podwójna zamiana
endothermic reaction
reakcja endotermiczna
esterification
estryfikacja
extraction
ekstrakcja
exothermic reaction
reakcja egzotermiczna
fermentation
fermentacja
filtration
filtracja
fission
rozszczepienie jądra atomu
freezing
zamarzanie
hydration
uwadnianie
hydrolysis
hydroliza
ionization
jonizacja
liquefaction
skraplanie
melting
topić się
melting point
punkt skraplania
oxidization
utlenianie
reactant
reagent
reaction mechanism
mechanizm reakcji chemicznych
reaction rate
tempo reakcji
reaction
reakcja
reduction
redukcja
reduction potential
potencjał redukcji
replacement
wymiana
reversible reaction
reakcja odwrotna
saponification
zmydlanie
single replacement
pojedyncza wymiana
slow oxidization
powolne utlenianie
sublimate
sublimat
sublimation
sublimacja
sublime
sublimować
substitution reaction
reakcja podstawiania
substrate
substrat
surface reaction
reakcja powierzchniowa
vaporization
parowanie
volatilize
ulatniać się
water softening
zmiękczanie wody