Level 112 Level 114
Level 113

Chapter 9C - Dialogue - Fjordvik sykehus


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Cecilie arbeider som sykepleier på Fjordvik sykehus
Cecilie is working as a nurse at Fjordvik hospital.
Hun liker jobben selv om dagene ofte kan være stressende
She likes the job though the days can often be stressful.
Hun er glad i mennesker og er ikke redd for utfordringer
She loves people and is not afraid of challenges.
I den første tida arbeidet hun med pasienter som trengte øyeblikkelig hjelp
At first she worked with patients who needed immedate help.
Da var jobben å overvåke og pleie pasienter som var akutt og kritisk syke
Then the job was to monitor and take care of patients who were acute and critically sick.
Nå arbeider hun vanligvis med pasienter som kommer inn til undersøkelse eller kontroll
Now she normally works with patients who come in for examination or inspection.
Hun tar forskjellige prøver som går til analyse
She takes various tests which go in for analysis.
Hver dag veileder og behandler hun pasienter med kroniske sykdommer
Every day she supervises and treats patients with chronic diseases.
Hun bruker mye tid foran datamaskinen for å fylle ut og sende skjemaer og journaler
She spends a lot of time in front of the computer in order to fill out and submit forms and records.
Dessuten er det mye kommunikasjon med pasienter på telefon og e-post
In addition, there is much communication with patients by phone and email.
Da hun arbeidet på sykehuset i Frankrike, var det ikke slik
When she worked at the hospital in France, it was not like that.
Der var hun i direkte kontakt med pasientene hele arbeidsdagen
There she was in direct contact with patients throughout the workday
En pasient sitter og venter:
A patient sits and waits:
Hei, er du Marit Andersen?
Hi, are you Marit Andersen?
Ja, det er meg
Yes, that's me.
Kom inn. Vi skal bare ta en blodprøve, og så er vi ferdige
Come in. We'll just take a blood sample and then (cf. da) we're done.
Gjør det vondt?
Does it hurt?
Det vil kanskje gjøre litt vondt når jeg stikker, men det går ganske fort
It may perhaps hurt a bit when it goes in (I stick), but it will go away pretty quickly.
Men jeg liker ikke å se blod …
But I don't like to see blood...
Da skal du bare snu deg bort, så skal jeg gi beskjed når du er ferdig
Then (cf. så) you should just turn away, then I will give word (message; cf. melding) when you are finished.
Cecilie finner en blodåre og tar en blodprøve
Cecilie finds a vein and takes a blood sample.
Når hun er ferdig, setter hun på bomull og et plaster
When she is finished, she puts on cotton and a band-aid.
Sånn, nå er jeg ferdig
Like that (cf. slik), now I'm done.
Hold armen bøyd en liten stund
Keep the arm bent a little while.
Føler du deg svimmel?
Do you feel dizzy?
Nei, det går bra
No, it's going well.
Du bør sitte her et par minutter før du går.
You ought to sitte here a few minutes before you go.
Kjører du bil?
Are you driving a car?
Nei, mannen min sitter ute og venter. Han kjører
No, my husband is sitting outside and waiting. He'll drive.
Etter to minutter går pasienten ut
After two minutes the patient goes out.
Imens har Cecilie merket prøvene med navn og koder
Meanwhile, Cecilie has labeled the samples with name and codes.
Så fyller hun ut noen skjemaer og sender prøvene til laboratoriet
Then (cf. da) she fills out some forms and sends the samples to the laboratoriet.