Level 16
Level 17

Part IV : Cards 00-99


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
AKINO
HARUSU
ASHI
TAGO
OKU
KASA
AMANO
WAGAI
HANANO
KORE
WATANOHARAYA
AMATSU
TSUKU
MICHI
KIMIGATAMEHA
TACHI
CHIHA
SU
NANIWAGA
WABI
IMAKO
FU
TSUKI
KONO
NANISHI
OGU
MIKANO
YAMAZA
KOKOROA
ARIA
ASABORAKEA
YAMAGA
HISA
TARE
HITOWA
NATSU
SHIRA
WASURA
ASAJI
SHINO
KOI
CHIGIRIKI
AI
OOKO
AWARE
YURA
YAE
KAZEWO
MIKAKI
KIMIGATAMEO
KAKU
AKE
NAGEKI
WASURE
TAKI
ARAZA
ME
ARIMA
YASU
OOE
INI
YOWO
IMAWA
ASABORAKEU
URA
MORO
HARUNO
KOKORONI
ARASHI
SA
YUU
OTO
TAKA
UKA
CHIGIRIO
WATANOHARAKO
SE
AWAJI
AKIKA
NAGAKA
HO
OMO
YONONAKAYO
NAGARA
YOMO
NAGEKE
MU
NANIWAE
TAMA
MISE
KIRI
WAGASO
YONONAKAWA
MIYO
OOKE
HANASA
KONU
KAZESO
HITOMO
MOMO