Level 7 Level 9
Level 8

Other


79 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ki / ki moun ki
who
kisa
what
kilè
when
a ki lè
at what time
kikote / ki bò
where
poukisa / pouki
why
kòman / kijan
how
anwo
up
sou
on
nan
in
anba
down
deyò
outside
dèyè
behind
lòt bò
the other side
akote / bò kote/ bò
beside
tèt anba
upside down
lanvè
inside out
ant
between
pami
among
devan
in front of
kòm / tankou
as / like
piske / depi
as / since
avan
before (time)
aksepte
to receive / accept
pou
for
ak / epi / e
and
paske
because
si
if
liv
book
chèz
chair
wòb
dress
lonje dwèt
to point
zong
fingernail
manje
food
pye
foot
men
hand
tèt
head
lamou
love
lalin
moon
kaye
notebook
pantalon
pants
lapli
rain
sandal
sandals
chemiz
shirt
soulye
shoes
jip
skirt
savon
soap
zetwal /etwal
star
estomak
stomach
zòtey
toe
van
wind
fenèt
window
bwa
wood
plim
pen
ze
egg
zavoka
avocado
tout
all
yon ti gout
a little
yon lòt
another
nenpòt
any / anything / anyone / anybody
pèsonn
anyone / none / nobody
toutlèkat
all four
toutlède
both
chak
each / every
ni
either / neither / or / nor
tout moun
everyone
anpil
many / much / a lot
okenn / pyès
none / nobody / not any
anyen
nothing
yon sèl
only one
lòt yo / lè zòt yo
others
plizyè
several
kèk
some / few
kèk moun
somebody
san parèy
such
tèlman
that much
ase
enough
twòp
too much
avè / ak
with