Level 3
Level 4

FSI Unit 3A. Dialoghi.


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Goddag. Gick du inte på Norra Latin för femton år sedan? Är det inte Lars Holm?
Buongiorno. Non sei andato in Nord America quindici anni fa? Lars Holm non è?
Jo, det är det. Jag minns dig också. Du är George Brown, inte sant?
Sì, è così. Mi ricordo anche di te. Sei George Brown, giusto.
Javisst. Det var länge sen sist.
Sì. E' molto tempo che non ci vediamo.
När kom du tillbaka till Sverige?
Quando sei tornato in Svezia?
För flera veckor sedan. Vad gör du nu för tiden?
Qualche settimane fa. Cosa stai facendo ora?
Jag är sjöman. Min båt ligger här i Göteborgs hamn Just nu.
Sono un marinaio. La mia barca si trova qui nel porto di Göteborg.
Var du någonsin i Amerika?
Sei mai stato in America?
Jadå, många gånger. Vi brukade fara mellan Göteborg och New Orleans.
Si certo, molte volte. Viaggiavamo da Göteborg a New Orleans.
Tjänstgjorde du också på amerikanska fartyg?
Hai anche prestato servizio su navi americane?
Nej, aldrig. Bara på svenska fartyg. Vill du komma ombord?
No, mai. Solo su navi svedesi. Vuoi salire a bordo?
Ja, gärna. Har du tid?
Sì, volentieri. Hai tempo?
Vill du ha en cigarr? Nej tack. Jag tycker om svenska cigarretter.
Vuoi un sigaro? No grazie. Mi piacciono le sigarette svedesi.
Jag röker ofta cigarrer, men jag tycker egentIigen bäst om pipa. Och vad gör du nu för ti den?
Fumo spesso sigari, ma mi piace molto la pipa. E cosa stai facendo ora per dieci?
Jag är journal ist. Jag arbetar på en stor amerikansk tidning.
Sono un giornalista. Sto lavorando ad un grande giornale americano.
Hur länge tänker du stanna här? Hela vintern?
Per quanto tempo starai qui? Tutto l'inverno?
Jag stannar i Sverige ungefär fem månader.
Rimango in Svezia per circa cinque mesi.
Ska du skriva en bok om Sverige?
Stai scrivendo un libro sulla Svezia?
Ja, jag arbetar redan på en bok om svenska städer.
Sì, sto già scrivendo (lavorando) un libro sulle città svedesi.
Det var intressant.
È' stato interessante.
Men Derätta om din familj. Vad gör din far?
Ma parla della tua famiglia. Cosa fa tuo padre?
Jadå, vill du se några fotografier av familjen?
Certo, ti piacerebbe vedere alcune foto della famiglia?
Här är far. Han är fortfarande ingenjör. Det är klart att han börjar bli gammal.
Ecco papà. È' ancora un ingegnere. È' chiaro che sta invecchiando.
Har du inte en syster, som är sjuksköterska?
Non hai una sorella che è un'infermiera?
Jo, det har Jag. Här är hon. Har du några syskon?
Sì, c'è l'ho. Eccola. Hai alcuni fratelli?
Ja, Jag har två bröder, en som är läkare och en som är advokat.
Sì, ho due fratelli, uno che è un medico e uno che è un avvocato.
Jag har också en syster som är sekreterare. Här är hon med min enda bror. Han är officer.
Ho anche una sorella che è una segretaria. Eccola con il mio unico fratello. Lui è un ufficiale.
Jaså, min farbror är också officer, och min faster är tandläkare.
Ho capito. Mio zio è anche ufficiale, e Mia zia è un dentista.
Här ser du min morbror. Han arbetar på en stor gård nära Skövde.
Qui vedi mio zio. Lavora in una grande fattoria vicino a Skövde.
Var han i Stockholm för femton år sedan?
Era a Stoccolma quindici anni fa?
Jag tror det.
Penso di sì.
Jag kommer ihåg din moster, som var lärarinna. Vi träffades många gånger.
Ricordo tua zia, che era l'insegnante. Ci siamo incontrati molte volte.
Här är min son som är tolv år. Han heter Göran.
Ecco mio figlio che ha dodici anni. Il suo nome è Göran.
Vilken stilig pojke!
Che bel ragazzo!
Nej, nu måste jag gå. Tack för sällskapet. Det var väldigt roligt att se dig igen.
No, ora devo andare. Grazie per la tua compagnia. È stato molto divertente rivederti.
Det är alltid kul att träffa gamla vänner.
È' sempre divertente incontrare vecchi amici.
Ska vi äta middag tillsammans imorgon eller på tisdag?
Dovremmo cenare insieme domani o martedì?
Ja, gårna. Imorgon passar bra. Jag ringer dig. Hej så länge!
Sì, volentieri. Domani va bene. Ti chiamerò. Ciao!
Hej då.
Ciao allora.