Level 98 Level 100
Level 99

2941 - 2970


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
institut
inrättning
institutionalisera
regelfästa
instruktiv
lärorik
instunda
vara nära förestående
inställsam
lismande
insubordination
olydnad i krig
insufficiens
otillräcklighet
insufficient
otillräcklig
insulär
som är typisk för en ö
insurgent
upprorsman
intakt
orörd
integration
sammansmältning
integrera
sammansmälta
integritet
oberoende
intendent
föreståndare
intention
syfte
interaktion
växelverkan
interferens
störning
interimistisk
tillfällig
interiör
inomhusmiljö
interjektion
utropsord
intermezzo
avbrott
intermittent
oregelbunden
intern
invärtes
internalisera
införliva
internering
frihetsberövande
interpellation
fråga
interpellera
framställa en fråga
interpolera
skjuta in i text
interpretation
konstnärlig tolkning