Level 3 Level 5
Level 4

unit 10


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
het
yánsè
kleur
xūyào
nodig hebben
yīxiē
een aantal
Sānlîtúnr
Sanlitunr
zuò
nemen ( een voertuig)
gōnggòng qìchē
bus
háishi
of (in een vraag)
chūzūchē
taxi
ránhòu
toen
dāngrán
natuurlijk
Yìdàlì
Italië
cāntīng
reastaurant
lûxíng
reizen
shûjià
zomervakantie
dì-yī gè
de eerste
Guìlín
Guilin
huôchē
trein
chuán
boot
yóulân
bezienswaardigheden bezoeken
páshān
bergbeklimmen
pāizhào
foto's maken
cānguān
(een plek) bezoeken
jîngdiân
bezienswaardigheden site
rijden (fietsen, etc.)
zìxíngchē
fiets
fēijī
vliegtuig
huôchēzhàn
spoorwegstation
fēijīchâng
vliegveld
jiàqī
vakantie